Совет

 

Членови на совет на Општина Крива Паланка

Советот на Општина Крива Паланка е претставнички орган и го сочинуваат 19 (деветнаесет) членови на Советот, како претставници на граѓаните, избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање.

Совет на Општина Крива Паланка 2017 – 2021

 1. ПРЕТСЕДАТЕЛ: ИЗАБЕЛА ПАВЛОВСКА, Политичка партија: СДСМ
      izabela.pavlovska@krivapalanka.gov.mk

  СОВЕТНИЦИ

2. СЛАВЧО ТОДОРОВСКИ, Политичка партија: СДСМ
     slavcho.todorovski@krivapalanka.gov.mk

3. СРЕТИМИР НИКОЛОВСКИ, Политичка партија: ДОМ
     sretimir.nikolovski@krivapalanka.gov.mk

4. ВЛАТКО РИСТОВСКИ, Политичка партија: НСДП
     vlatko.ristovski@krivapalanka.gov.mk

5. ТАЊА ДЕЈАНОВСКА МИТРОВСКА, Политичка партија: СДСМ
      tanja.d.mitrovska@krivapalanka.gov.mk

6. АНЕТА ДИМИТРОВСКИ, Политичка партија: СДСМ
     aneta.dimitrovski@krivapalanka.gov.mk

7. ЉУПЧО ЈОСИМОВСКИ, Политичка партија: СДСМ
     ljupcho.josimovski@krivapalanka.gov.mk

8. КАТЕРИНА МИТОВСКА НАКОВСКА, Политичка партија: СДСМ
     katerina.m.nakovska@krivapalanka.gov.mk

9. ДРАГАН ДИМИТРИЕВСКИ, Политичка партија: СДСМ
     dragan.dimitrievski@krivapalanka.gov.mk

10. ЕМИЛИЈА МЛАДЕНОВСКА, Политичка партија: СДСМ
       emilija.mladenovska@krivapalanka.gov.mk

11. ВЕЛИНЧЕ АНГЕЛОВСКИ, Политичка партија: СДСМ
       velinche.angelovski@krivapalanka.gov.mk

12. ДАНИЕЛА СТОЈАНОВСКА, Политичка партија: СДСМ
       daniela.stojanovska@krivapalanka.gov.mk

13. ИГОР ТОДОРОВСКИ, Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
       igor.todorovski@krivapalanka.gov.mk

14. АЛЕКСАНДАР РАНГЕЛОВ, Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
       aleksandar.rangelov@krivapalanka.gov.mk

15. ЕЛЕНА МИТЕВСКА ДАВИДОВСКА, Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
      elena.m.davidovska@krivapalanka.gov.mk

16. РОБЕРТ ЈАКИМОВСКИ, Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
       robert.jakimovski@krivapalanka.gov.mk

17. БОЈАН МИЦЕВСКИ, Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
      bojan.micevski@krivapalanka.gov.mk

18. МАРИЈА ТРАЈКОВСКА СТЕФАНОВСКА , Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
      marija.t.stefanovska@krivapalanka.gov.mk

19. ТОНИ ЈАКИМОВСКИ, Политичка партија: ГРОМ
       toni.jakimovski@krivapalanka.gov.mk

Согласно Статутот на Општина Крива Паланка (член 14) Советот на Општината ги врши следните работи:

1. Го донесува Статутот на Општината и други прописи.
2. Донесува Деловник на Советот.
3. Донесува Програма за работа на Советот.
4. Донесува Буџет на Општината и Годишна сметка на Општината.
5. Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на Општината, во рамките утврдени со Законот.
6. Донесува Генерален урбанистички план на Општината.
7. Донесува детални урбанистички планови и урбанистичка документација за населено место во Општината.
8. Донесува Програма за уредување на градежно земјиште.
9. Донесува Програма за уредување на сообраќајна сигнализација.
10. Донесува Одлука за регулирање на режимот на сообраќајот.
11. Донесува прописи од областа на заштита за животна средина и природата, локален економски развој, културата, спортот и рекреацијата, социјалната заштита и заштита на децата, образованието, здравствената заштита, противпожарната заштита, во рамките на надлежноста определена со посебен Закон или во согласност со националната програма.
12. Донесува Програма за изградба и одржување на локални патишта и улици.
13. Донесува Програма за јавно осветлување.
14. Донесува Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални водоводи.
15. Донесува Програма за одржување и користење на парковите и други јавни површини од локално значење.
16. Го регулира средувањето и одржувањето на гробиштата.
17. Донесува Програма за регулација, одржување и користење на речни корита во урбанизирани делови.
18. Донесува Одлука за јавна чистота.
19. Донесува Одлука за јавниот превоз во градскиот и приградскиот сообраќај.
20. Донесува Одлука за одржување и користење на јавните пазаришта.
21. Го уредува начинот на чистење на оџаците.
22. Го уредува одржувањето на јавниот простор за паркирање на возила и начинот на негово користење.
23. Определува имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти од локално значење.
24. Ја утврдува организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација, на предлог од Градоначалникот.
25. Основа јавни служби и врши надзор над нивната работа.
26. Именува членови во управните одбори на јавните служби кои ги основа.
27. Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби, кои ги основа.
28. Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење во согласност со Законот.
29. Ги усвојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби, кои ги основа.
30. Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на Општината.
31. Одлучува за начинот на вршење финансиска контрола на Буџетот на Општината, во согласност со Законот.
32. Го избира лицето кое раководи со Подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во Општината, во согласност со Законот.
33. Го разгледува и усвојува Годишниот извештај за јавна безбедност на подрачјето на Општината, кој го доставува до Министерството за внатрешни работи и Народниот правобранител, може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот.
34. Избира и разрешува претседател на Советот.
35. Формира постојани и повремени комисии.
36. Врши одделни овластувања во согласност со Закон врз добрата од општа употреба и врз природните богатства на подрачјето на Општината.
37. Воспоставува општински награди и признанија.
38. Дава мислење по предлог закони кои се однесуваат на Општината.
39. Врши други избори и именувања од својата надлежност.
40. Донесува други одлуки за работа од своја надлежност.
41. Врши и други работи утврдени со Закон.
 
 
Големина на фонт
Контраст