Дневен ред на 25-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловодникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 25-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 17.09.2015 година (четврток) во 15,00 часот.

Д н е в е н   р е д:

      -Записник од 23 седница на Совет-

1. Разгледување на Работна верзија (Нацрт) на Стратегија за локален развој на Општина Крива Паланка 2015-20 година

2. Информација за преземени мерки и активности во ПС од ОН Крива Паланка  во текот на првото полугодие од 2015 година

3. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка за 2014/2015 година;

4. Предлог – Одлука за усвопјување на Програма за работа на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка за 2015/2016 година;

5. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Јоаким Крчовски“– Крива Паланка за 2014/2015 година;

6. Предлог – Одлука за усвопјување на Програма за работа на ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за 2015/2016 година;

7. Предлог – Мислење за изведување на ученички екскурзии на ООУ „Јоаким Крчовскил“ – Крива Паланка за 2015-2016 година;

8. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Илинден “– Крива Паланка за 2014/2015 година;

9. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ООУ „Илинден“ – Крива Паланка за 2015/2016 година;

10. Предлог – Мислење за изведување на ученички екскурзии на ООУ „Илинден“ – Крива Паланка за 2015/2016 година;

11. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ОУД „Боро Менков“– Крива Паланка за 2014/2015 година;

12. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ОУД „Боро Менков“ – Крива Паланка за 2015/2016 година;

13. Предлог – Одлука за давање соглалсност за број на деца по групи

14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1527 во  К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;

15. Предлог – Одлуказа утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.844 и к.п.бр.4611 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;

16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.82 во К.О. Б“с, Општина Крива Паланка

17. Предлог – Одлука За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.3867 во К.О. Подржи коњ, Општина Крива Паланка;

18. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.3454/1 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;

19. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.3116 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;

20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.7595 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;

21. Предлог – Одлука за давање согласност за Реализација на проектот „Изградба на општински пристапен пат од с. Кркља (Ловечка куќа) до Езерце (Калин Камен) во должина од 2 км“ и за обезбедени средства за реализација;

22. Предлог-Одлука за усвојување на Извештај по Програмата за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалната патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2014/2015 година

23. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта во Општина Крива Паланка за 2015/2016 година;

24. Предлог – Одлука за усвојување на Одлуката за донесување на Правилник за внатрешна организација на работните места на ОЈУДГ „Детелинка“ Крива Палнака;

25. Предлог – Одлука за усвојување на Одлуката за донесување на Правилник за систематизација на работни места на ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Палнакa.

26. Советнички прашања

                                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                      Претседател,
                                                                           М-р. Борче Стојчевски,с.р.