Конкурс за стипендии за талентирани ученици-средношколци и студенти 2012/2013

Врз основа на Одлуката на Советот на Општина Крива Паланка бр.07-2485/33 од 27.08.2012 година Општина Крива Паланка распишува

                                     КОНКУРС 

За доделување на стипендии за талентирани ученици-средношколци и талентирани студенти кои учат и студираат во училиштата и факултетите во Република Македонија во учебната/студиската 2012/2013 година

За учебната/студиската 2012/2013 година Општина Крива Паланка ќе додели:

  • 4 (четири) стипендии за талентирани ученици-средношколци, кои учат во училиштата во Република Македонија.Стипендијата е во висина од 3.000,00 денари месечно, а се исплатува 9 (девет) месеци во годината.
  • 4 (четири) стипендии за талентирани студенти, кои студират на факултетите во Република Македонија.Стипендијата е во висина од 3.000,00 денари месечно, а се исплатува 9 (девет) месеци во годината.

Услови за доделување на стипендии

Право на стипендија имат кандидатите кои учат и студират во училиштата и факултетите во Република Македонија, а ги исполнуват следните услови:

1.УЧЕНИЦИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

да се редовни ученици од средно образование кои во досегашното школување имаат континуиран одличен успех од 4,5(четириипол), кои освоиле I, II или III награда на меѓународни, државни, или општински натпревари од областа на науката, техниката, културата, уметност и спортот, односно област соодветна на нивното образование.За учениците од прва година средно училиште аналогно ќе се земат во предвид досегашниот успех во образованието и добиените награди.          

 -одличен успех  (4,9-5,0)    60 бода

                                              (4,8-4,9)    58 бода

                                               (4,7-4,8)    56 бода

                                               (4,6-4,7)    54 бода

                                               (4,5-4,6)    52 бода

             -меѓународен натпревар

·         прво место 10 бода

·         второ место 7 бода

·         трето место  5 бода

-државен натпревар

·         прво место 9 бода

·         второ место 6 бода

·         трето место 4 бода

-општински натпревар

·         прво место 8 бода

·         второ место 5 бода

·         трето место 3 бода

-месечни примања по член на семејство 40 бода

·        се земаат месечните примања по член на семејство во однос на просечно исплатена месечна нето плата по вработен во Република Македонија за последните три месеци.

 2. СТУДЕНТИ

  – да се редовни студенти кои во претходните години на студии постигнале просечен успех над 8,50(осумипол) и освоиле I, II или III наградa на меѓународен, државни или општински натпревари од областа на науката, техниката, културата, уметност и спортот, односно област соодветна на нивното образование. За студентите кои за прв пат се запишуваат во 1 година на студии ќе се земат во предвид резултатите од досегашниот успех во образованието како и претходно освоените награди.

              -одличен успех  (9.9-10,0)    60 бода

                                            (9,8-9,9)      59 бода

                                            (9,7-9,8)      58 бода

                                            (9,6-9,7)      57 бода

                                            (9,5-9,6)      56 бода

                                            (9,4-9,5)      55 бода

                                            (9,3-9,4)      54 бода

                                            (9,2-9,3)      53 бода

                                            (9,1-9,2)      52 бода

                                            (9,0-9,1)      51 бода

                                            (8,9-9,0)      50 бода

                                            (8,8-8,9)      49 бода

                                            (8,7-8,8)      48 бода

                                           (8,6-8,7)      47 бода

                                           (8,5-8,6)      46 бода

                    

            -меѓународен натпревар

·         прво место 10 бода

·         второ место 7 бода

·         трето место  5 бода

-државен натпревар

·         прво место 9 бода

·         второ место 6 бода

·         трето место 4 бода

-општински натпревар

·         прво место 8 бода

·         второ место 5 бода

·         трето место 3 бода

-месечни примања по член на семејство 40 бода

се земаат месечните примања по член на семејство во однос на просечно исплатена месечна нето плата по вработен во Република Македонија за последните три месеци.

3. да се жители на општина Крива Паланка
4. да се државјани на Република Македонија
5. да се редовни ученици/студен
6. да не повторувале година
7. да не се корисници на стипендија или кредит од други установи,    институции или компании (доказ писмена изјава од кандидатот)
8. да не се постари од 25 години  (за студенти)

  Потребни документи за учество на конкурсот за стипендии

1.Пријава од апликантите до комисијата при општина Крива Паланка
 (Пријава за ученици; Пријава за студенти)

2.Потврда дека е редовен ученик во учебната 2012/2013 година

3.Фотокопии од свидетелства за завршени претходни години на образование.

4.Препорака од наставнички совет.

5.Потврда за редовно запишан зимски семестар за студиската 2012/2013 година

6.Уверение со број на предвидени и положени испити од претходните години

7.Оригинал диплома на увид и фотокопија за освоена награда на  општински ,државни или меѓународни натпревари.

8.Уверение за материјалната положба на родителот, старателот

9.Потврда за остварени приходи на вработени членови на семејството (за пензионери испратница од пензија) за месеците јуни, јули и август 2012 година или доколку за овие месеци не е исплатена да се достави потврда за последна исплатена плата.За невработените да се достави потврда од Агенција за вработување дека се невработени или примат/не примат паричен надоместок (во потврдата да биде наведен износот) додека за учениците и студентите потврда од училиштето или факултетот

10.Изјава на кандидатот дека не е корисник на друга стипендија или кредит
(Изјава за ученици; Изјава за студенти)

11.Изјава за точни податоци во приложена документација
(Изјава за ученици; Изјава за студенти)

12.Изјава за семејна положба
(Изјава за ученици; Изјава за студенти)

13.Уверение за државјанство на Република Македонија

 Место и рок на поднесување на документи

 Барањата со потребните документи се доставуваат до Општина Крива Паланка.

Рокот на поднесување на документи е од 24.09.2012 година до 05.10.2012 година.

При поднесување на документи кандидатите треба да имат лична карта, ученичка книшка или индекс, за идентификација.

Потребните обрасци може да се набават во Општина Крива Паланка или на веб страницата на општината www.krivapalanka.gov.mk

Некомплетни и ненавремено доставени документи нема да се разгледуваат.

Документите доставени по пошта нема да се разгледуваат.

Резултатите ќе бидат објавени во рок од 8(осум) дена од денот на завршување на конкурсот.

Резултатите ќе бидат објавени на огласна табла во општина Крива Паланка и на веб страната на општината www.krivapalanka.gov.mk

Незадоволните кандидати имат право на приговор до комисијата за спроведување на постапката за доделување на стипендија во рок од 3 (три) дена од објавувањето на резултатите.

Поблиски информации може да се добијат директно во канцеларијата на комисијата или на телефон 031/372-130.

 

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Комисија за спроведување на постапката за
доделување на стипендии
Претседател,
Арсенчо Алексовски