Листа на услуги

Одделение за правни и општи работи

 1. Издавање на разни уверенија и потврди;  (Карта на услуга бр.1)

Одделение за финансии, буџет и администрирање со даноци и имот

 1. Издавање на Решение за користење на музика во јавни локали;  (Карта на услуга бр.2)
 2. Издавање на Решение за користење на плоштади и друг простор во градот и други населени места со цел за изложување на предмети, приредување на изложби и забавни приредби за вршење дејност;  (Карта на услуга бр.3
 3. Издавање на Уверение за платени даноци и такси;  (Карта на услуга бр.4)
 4. Издавање на Решение за комунална такса (фирмарина) по барање на клиент;  (Карта на услуга бр.5)
 5. Издавање на Решение за утврден данок на промет на недвижност ( по барање на граѓанин/клиент);  (Карта на услуга бр.6)
 6. Издавање на Решение за данок на имот ( по барање на граѓанин/клиент);  (Карта на услуга бр.7)
 7. Издавање на Решение за користење на простор пред деловен простор за вршење дејност;  (Карта на услуга бр.8)
 8. Повраток на погрешно уплатени средства;  (Карта на услуга бр.9)
 9. Издавање на Решение за данок на подарок и наследство( по барање на граѓанин/клиент);  (Карта на услуга бр.10)
 10. Примање, приготвување, составување, препраќање на разни видови известувања, информации, преписки, изјави, претставки, дописи и сл.;  (Карта на услуга бр.11)
 11. Заверка на норматив на угостителски објекти;  (Карта на услуга бр.12)
 12. Издавање на Одобрение за поставување на маси и столици во летни бавчи пред деловниот простор;  (Карта на услуга бр.13)

 

Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија

 1. Пристап до информации од јавен карактер (Карта на услуги бр.14, Образец/барање)

Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

 1. Издавање на извод од урбанистички план; (Карта на услуга бр.15,Образец/барање)
 2. Издавање на одобрение за пренамена на објект;  (Карта на услуга бр.16)
 3. Издавање на одобрение за градба; (Карта на услуга бр.18,Образец/барање)
 4. Издавање на одобрение за употреба; (Карта на услуга бр.19,Образец/барање)
 5. Издавање на повеќе видови уверенија и потврди;  (Карта на услуга бр.20)
 6. Примање, приготвување, составување, препраќање на разни видови известувања, информации, преписки, изјави, претставки, дописи;  (Карта на услуга бр.21)
 7. Одобрување на елаборат за заштита на животна средина; (Карта на услуга бр.22, Образец/барање)
 8. Издавање на Б – интегрирана еколошка дозвола;( Карта на услуга бр.23, Образец/барање)
 9. Издавање на лиценца и извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници;(Карта на услуга бр.24,Образец/барање, Прилог кон барањето)
 10. Издавање на извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници;( Карта на услуга бр.25, Образец/барање, Прилог кон барањето)
 11. Продолжување на важност на лиценца и извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници; (Карта на услуга бр.26, Образец/барање, Прилог кон барањето)
 12. Издавање на лиценца за вршење на општински линиски превоз на патници;( Карта на услуга бр.27, Образец/барање)
 13. Издавање на извод од лиценца за вршење на општински линиски превоз на патници;( Карта на услуга бр.28, Образец/барање)
 14. Одобрување на возен ред за нови линии во општинскиот линиски превоз;( Карта на услуга бр.29, Образец/барање)
 15. Регистрација на возен ред и издавање на дозвола за определена линија во општински превоз на патници; (Карта на услуга бр.30)
 16. Издавање на дозвола за вршење на посебен превоз на патници;  (Карта на услуга бр.31, Барање, Прилог, Листа за проверка )
 17. Поставување на инсталации во патниот и заштитниот појас на општинските патишта;  (Карта на услуга бр.32)
 18. Поставување на натписи и рекламни табли во заштитниот појас на општинските патишта;  (Карта на услуга бр.33)
 19. Поставување на заштитни огради покрај општинските патишта;  (Карта на услуга бр.34)
 20. Дозвола за вонреден превоз;  (Карта на услуга бр.35)
 21. Дозвола за прекумерно користење на општински пат;  (Карта на услуга бр.36)
 22. Одобрение за изградба на пристапен пат до општински пат;  (Карта на услуга бр.37, Образец/барање)

 

Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура

 1. Издавање на согласност за користење на јавна површина за одлагање на градежен материјал за изградба на објект;  (Карта на услуга бр.38)
 2. Издавање на протокол за одредување на градежна регулациона и нивелациона линија;  (Карта на услуга бр.39)
 3. Издавање на согласност за прекоп за отстранување на дефекти на јавни површини (подземни водоводни и канализациони, електро и др. подземни инсталации);  (Карта на услуга бр.40)
 4. Издавање на Решение за прекопување на јавна површина за изградба на подземна инфраструктура ( водовод, канализација, електро и други подземни инсталации);  (Карта на услуга бр.41)
 5. Склучување на договор за уредување на градежно земјиште за изградба на објекти;  (Карта на услуги бр.42)
 6. Издавање на Согласност по поднесени различни барања;  (Карта на услугa бр.43)
 7. Издавање на Решение за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување.  (Карта на услуга бр.44)
Големина на фонт
Контраст