logo

Контакт

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ул. Св.Јоаким Осоговски бр.175
opkp@krivapalanka.gov.mk
тел/факс 031 375 035

Градоначалник
Борјанчо Мицевски
gradonacalnik@krivapalanka.gov.mk
тел/факс 031 375 035

Претседател на Совет
Изабела Павловска
sovet@krivapalanka.gov.mk

Раководител на Одделение за човечки ресурси
Игор Додевски
igor.dodevski@krivapalanka.gov.mk
тел/факс 031 375 035

Раководител на Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

тел. 031 376 480

Раководител на Одделение за правни и општи работи
Јаготка Николовска
jagotka.nikolovska@krivapalanka.gov.mk
тел. 031 375 035

Раководител на Одделение за финансиски прашања
Драгица Митровска
dmitrovska@krivapalanka.gov.mk
тел. 031 376 611

Раководител на Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Душко Арсовски
dusko@krivapalanka.gov.mk
тел. 031 372 130

Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Никола Граматиков
ngramatikov@krivapalanka.gov.mk
тел. 031 375 020

Раководител на Одделение за инспекциски надзор
Бранко Велиновски
branko.velinovski@krivapalanka.gov.mk
тел. 031 377 130

Комунален инспектор
Зоран Павловски
zoran.pavlovski@krivapalanka.gov.mk
тел. 031 377 060

Овластен градежен инспектор
Александар Ангелов
aleksandar.angelov@krivapalanka.gov.mk
тел. 031 377 060

Лице назначено за работа со странки со одреден вид на потреби и негов заменик

Елена Станковска-Помлад соработник за здраствена, социјална и детска заштита
estankovska@krivapalanka.gov.mk
тел. 072 251 031; 031 372 130

Игор Додевски – Раководител на Одделение за човечки ресурси
igor.dodevski@krivapalanka.gov.mk
тел.  075 258 011

Офицер за заштита на лични податоци

Валентина Димитровска -Виш соработник за управување и координација со човечки ресурси
vdimitrovska@krivapalanka.gov.mk
тел. 076 337 447

 

 

 


Големина на фонт
Контраст