logo

Јавни набавки

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk

Системот овозможува преглед на активни и завршени огласи. За полесно пребарување на огласите за Општина Крива Паланка, во полето договорен орган треба да се внесе Општина Крива Паланка, да се избере вид на договор за јавна набавка и вид на постапка и се избира потврди, или се пребарува во делот: прегледи/листања со избирање на бараната постапка.

Склучени договори за јавни набавки

Договор за превоз на ученици (3.2 MiB)

Договор за сервисирање на информатичка опрема (2.0 MiB)

Договор за ревизија на инфраструктурни и основни проекти за хидротехнички објекти (1.9 MiB)

Договор за мобилна телефонија за Општина Крива Паланка (4.5 MiB)

Договор за фиксна телефонија и интернет (5.3 MiB)

Договор за тековно одржување на улици и локални патишта (2.4 MiB)

Договор за услуги за привремени вработувања (2.3 MiB)

Договор за набавка на сепариран песок, тампон и камен за потребите на Општина Крива Паланка (2.5 MiB)

Договор за набавка и вградување на готов бетон (2.7 MiB)

Договор за администартивно извршување на управни акти (2.3 MiB)

Договор за работа со градежна механизација за потребите на Општина Крива Паланка (3.0 MiB)

Договор за имплементација на стандард за управување со квалитет ИСО 9001:2015 (3.4 MiB)

Договор за набавка на преносни компјутери (3.1 MiB)

Договор за геодетски услуги (3.2 MiB)

Договор за заловување на бездомни кучиња (3.6 MiB)

Договор за изработка на основен проект за реконструкција на градскиот плоштад (1.8 MiB)

Договор за набавка на градежни материјали (3.3 MiB)

Договор за авионско прскање за заштита од комарци (1.8 MiB)

Договор за набавка на пластични цевки и црева (2.7 MiB)

Договор за проценка на недвижен имот (2.6 MiB)

Договор за изработка и поставување на габиони (2.9 MiB)

Договор за изработка и монтажа на метални конструктивни делови (2.7 MiB)

Договор за изработка инфраструктурни и основни проекти (2.2 MiB)

Договор за надзор на изградба на хидротехнички објекти (1.7 MiB)

Договор за надзор на изградба, реконструкција и рехабилитација на локални патишта, улици ... (1.8 MiB)

Договор за изработка на инфраструктурен проект за дистрибутивна гасоводна мрежа и гасификација (2.0 MiB)


Големина на фонт
Контраст