logo

Јавни набавки

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Годишен план

Огласи

Склучени договори

Договор за изработка и монтажа на метални конструктивни делови за потребите на Општина Крива Паланка (2.8 MiB)

Договор за набавка на сепариран песок, тампон и камен за потребите на Општина Крива Паланка (2.5 MiB)

Договор за работа со градежна механизација за потребите на Општина Крива Паланка (2.9 MiB)

Договор со Агенција за привремени вработувања (2.3 MiB)

Договор за адаптација на помошни простории во занимални за детска градинка „Детелинка“ (6.8 MiB)

Договор за одржување и сервисирање на информатичката опрема на Општина Крива Паланка (6.5 MiB)

Договор за изработка на инфраструктурни и основни проекти за регулација на водотеци (2.0 MiB)

Договор за изработка на инфраструктурни и основни проекти за изградба и реконструкција на водоводни и канализациони системи (2.1 MiB)

Договор за изработка и поставување на мрежа и габиони (2.8 MiB)

Договор за работа со камион дигалка за потребите на Општина Крива Паланка (2.0 MiB)

Договор за набавка на пригодни плакети и сувенири за потребите на Општина Крива Паланка (2.9 MiB)

Договор за набавка и монтажа на декоративни столбови за осветлување (2.6 MiB)

Договор за набавка на компјутери (3.0 MiB)

Договор за набавка и вградување на плочи од гранит (2.0 MiB)

Договор за градежни работи за тековно одржување за потребите на Општина Крива Паланка (2.5 MiB)

Договор за геодетски подлоги (3.0 MiB)

Договор за геодетски услуги (3.2 MiB)

Договор за изработка на проект за пешачка патека за Висока зона - Лев брег (2.5 MiB)

Договор за набавка на средства за хигиена (2.8 MiB)

Договор за изработка на проект за изградба и реконструкција на потпорни ѕидови (2.1 MiB)

Договор за набавка на пластични цевки и црева за водовод и канализација (2.7 MiB)

Договор за тековно оддржување на улици и локални патишта (10.7 MiB)

Договор за превоз на ученици (3.2 MiB)

Договор за сервисирање на информатичка опрема (2.0 MiB)

Договор за ревизија на инфраструктурни и основни проекти за хидротехнички објекти (1.9 MiB)

Договор за мобилна телефонија за Општина Крива Паланка (4.5 MiB)

Договор за фиксна телефонија и интернет (5.3 MiB)

Договор за тековно одржување на улици и локални патишта (2.4 MiB)

Договор за услуги за привремени вработувања (2.3 MiB)

Договор за набавка на сепариран песок, тампон и камен за потребите на Општина Крива Паланка (2.5 MiB)

Договор за набавка и вградување на готов бетон (2.7 MiB)

Договор за администартивно извршување на управни акти (2.3 MiB)

Договор за работа со градежна механизација за потребите на Општина Крива Паланка (3.0 MiB)

Договор за имплементација на стандард за управување со квалитет ИСО 9001:2015 (3.4 MiB)

Договор за набавка на преносни компјутери (3.1 MiB)

Договор за геодетски услуги (3.2 MiB)

Договор за заловување на бездомни кучиња (3.6 MiB)

Договор за изработка на основен проект за реконструкција на градскиот плоштад (1.8 MiB)

Договор за набавка на градежни материјали (3.3 MiB)

Договор за авионско прскање за заштита од комарци (1.8 MiB)

Договор за набавка на пластични цевки и црева (2.7 MiB)

Договор за проценка на недвижен имот (2.6 MiB)

Договор за изработка и поставување на габиони (2.9 MiB)

Договор за изработка и монтажа на метални конструктивни делови (2.7 MiB)

Договор за изработка инфраструктурни и основни проекти (2.2 MiB)

Договор за надзор на изградба на хидротехнички објекти (1.7 MiB)

Договор за надзор на изградба, реконструкција и рехабилитација на локални патишта, улици ... (1.8 MiB)

Договор за изработка на инфраструктурен проект за дистрибутивна гасоводна мрежа и гасификација (2.0 MiB)

Договор за изработка на инфраструктурен и основен проект за изградба на локални патишта во с.Дурачка Река (2.0 MiB)

Договор за изработка на инфраструктурен и основен проект за изградба на пешачко-рекреативна патека во с.Станци (2.1 MiB)

Договор за печатење на промотивен материјал за потребите на Општина Крива Паланка (3.4 MiB)

Договор за изработка на табли за куќни броеви (2.6 MiB)

Договор за систематски лекарски прегледи за вработените во Општина Крива Паланка (2.5 MiB)

Договор за набавка на камени плочи (2.9 MiB)

Договор за набавка на моторен бензин, дизел гориво и течен нафтен гас (1.8 MiB)

Договор за изработка на основен проект за надградба, реконструкција и адаптација на постоечки објект-детска градинка (1.9 MiB)

Договор за набавка на канцелариски материјал (5.3 MiB)

Договор за доизградба на регулација на Скрљавски Дол (2.2 MiB)

Договор за набавка на услуга за ГИС инфраструктура (9.3 MiB)

Договор за изработка на основен проект за реконструкција и адаптација на детска градинка (1.9 MiB)

Договор за набавка и монтажа на декоративни столбови за осветлување (2.8 MiB)

Договор за новогодишно украсување на градот (1.9 MiB)

Договор за тековно одржување и сервисирање на моторни возила во сопственост на Општина Крива Паланка (5.8 MiB)

Договор за осигурување за Општина Крива Паланка (3.4 MiB)

Договор за зимско одржување на улици и локални патишта (3.9 MiB)

Договор за тековно одржување на системот за јавно осветлување (4.1 MiB)

Договор за набавка на тонери за потребите на Општина Крива Паланка (3.0 MiB)


Големина на фонт
Контраст