logo

Јавни набавки

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Годишен план

Огласи

Склучени договори