logo

Детски градинки

Детска градинка „Детелинка“

Општинска јавна установа ДЕТСКА ГРАДИНКА „Детелинка“

ОЈУДГ Детелинка – е формирана во осумдесетите години, како една група со околу 25 деца. Денеска детската градинка „Детелинка“ располага со три објекти во Општина Крива Паланка и една група во други просторни услови во Општина Ранковце. Во градинката се згрижени 320 деца распоредени во 16 групи од кои 6 групи во полудневен престој, 2 групи во целодневен престој, 5 групи градинка, 1 комбинирана група и 2 групи јасли. Проектираниот капацитет на градинаката е 340 деца.

Адреса: ул.Св.Јоаким Осоговски бр. 51, 1330 Крива Паланка
Телефон/Факс: 031/ 375 527
e-mail: ojudg_detelinka@yahoo.com

Завршна сметка на ОЈУДГ „Детелинка“ за 2016 (сопствена сметка)
Завршна сметка на ОЈУДГ „Детелинка“ за 2016 (буџетска сметка)
Завршна сметка на ОЈУДГ „Детелинка“ за 2017

 

 


Големина на фонт
Контраст