ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

(04/2010) ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ –
Изработка на генерален урбанистички план на град Крива Паланка за површина од 582,5 Хе

Број на оглас:  04/2010
(бројот на огласот е линк до огласот кој е објавен на страната на Бирото за јавни набавки)

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите:
17.05.2010 во 13.00 часот Место: Општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст