ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

(04/2010) ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ –
Набавка на компјутери, компјутерска опрема: HARDWARE и SOFTWARE, тонери и сервисирање на мрежа и компјутерска опрема

Број на оглас:  04/2010
(бројот на огласот е линк до огласот кој е објавен на страната на Бирото за јавни набавки)

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите:
06.04.2010 во 14.00 часот Место: Општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст