ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

(03/2010) ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ –
Услуги од градежна механизација

Број на оглас:  03/2010
(бројот на огласот е линк до огласот кој е објавен на страната на Бирото за јавни набавки)

 

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите:
06.04.2010 во 13.00 часот Место: Општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст