Дневен ред на 14-та седница на совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в и к у в а   14-та седница на Советот на Општина Крива Паланка за 12.03.2010 година (петок) во 14 часот.

 Д н е в е н   р е д

  1. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на Единицата на локална самоуправа Крива Паланка за 2009 година;
 2. Годишен извештај по Завршната сметка ЕЛС Крива Паланка за 2009 година;
 3. Предлог – Одлука за давање согласнот за учество во Програмата „Операција – Флоријан“ – Велика Британија;
 4. Предлог – Извештај за финансиската состојба во Општина Крива Паланка;
 5. Предлог – Решение за формирање Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина Крива Паланка за 2010 година;
 6. Предлог – Одлука за измена на имиња на улици во Општина Крива Паланка;
 7. Предлог – Одлука за авто такси превоз на патници во Општина Крива Паланка;
 8. Предлог – Одлука за уредување на општински линиски превоз на патници на подрачјето на Општина Крива Паланка;
 9. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на  локална урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП бр. 1947; 3867; 3886; 3887 и 5388 во КО Кркља;
 10. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка  на локална урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП. Бр. 1472; 1473; 1508 и 1513 во КО Костур.;
 11. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на  локална урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП. Бр. 310 во КО Крива Паланка;
 12. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП. бр.. 4925 во КО Кркља;
 13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП. бр. 159/1 во КО Кошари;
14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП. бр. 722 во КО Варовиште;
 15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП. бр. 2594 во КО Крива Паланка;
 16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП. бр. 244 во КО Кошари;
 17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на мини хидроцентрала на КП. бр. 591 во КО Станци;
 18. Предлог -Одлука за давање согласност за аплицирање на проект изработка на техничка документација за гасификација на Општина Крива Паланка;
 19. Предлог – Одлука за давање согласност за аплицирање на проект – изработка на техничка документација патни правци;
 20. Предлог – Одлука за давање согласност за аплицирање на проект изработка на техничка документација за мали хидроцентрали на цевководот Станци – фабрика за вода за водоснабдување во Крива Паланка и цевководот Калин Камен главен резервоар за водоснабдување во Крива Паланка;
 21. Предлог – Одлука за давање согласност за аплицирање на проект изработка на техничка документација за водоснабдување на село Длабочица;
 22. Предлог – Одлука за давање согласност за аплицирање на проект за изработка техничка документација за канализациона мрежа за Населба Мождивњак;
 23. Предлог – Одлука за давање согласност за аплицирање на проект за изработка на техничка документација за уредување на речно корито на Крива Паланка (бензинска пумпа – Мотел Македонија) – лев брег;
 24. Предлог – Одлука за изработка на техничка доклументација за замена на азбесни цементни цевки во град Крива Паланка;
 25. Предлог – Одлука за  реконструкција и рехабилитација на локален пат крак 1 – лево од локалниот пат село Конопница – село Мождивњак, за аплицирање во Програмата за рамномерен регионален развој на селата за 2010 година;
 26. Предлог – Одлука за изградба на локален пат врска пат М2 – село Баштево (Длабочица);
 27. Предлог – Одлука за поништување на Одлуката за основање на ЈП за изградба на инфраструктурни објекти и дистрибуција на природен гас (ГАС-ПРОМ КРИВА ПАЛАНКА) – Крива Паланка;
 28. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на ЈП за изградба и одржување на локални патишта и градски паркинзи, уредување на буици, одржување на улично осветлување и изготвување на техничка доклументација во Општина Крива Паланка „КАЛИН КАМЕН“ – Крива Паланка;
 29. Предлог – Одлука за исплата на надоместок на трошоци за користење на сопствени возила за потребите на Општина Крива Паланка; 
 30. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2009 година;
31. Предкиг – Одлука за усвојување на Завршна сметка на Општинска јавна установа за деца – Детска градинка „Детелинка“ – Крива Паланка за 2009 година;
32. Предлог – Одлука за усвојување на Завршната сметка на СОУ„Ѓорче Петров“ – Крива Паланказа 2009 година;
33. Предлог – Одлука за усвојување на Завршната сметка на Основното
училиште „Илинден“ – Крива Паланка за 2009 година;
34. Предлог – Одлука за усвојување на Завршната сметка на Основното
училиште „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за 2009 година;
35. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на Општинскиот  ученички дом „Боро Менков “ Крива Паланка за 2009 година;
36. Предлог – Одлука за давање согласност на промена на Статутот на ОЈУДГ „Детелинка“- Крива Паланка;
 37. Предлог – Одлука за изменување и дополлнување на Решението за формирање  на Комисија за утврдување на пазарата вредност на недвижен имот;
 38. Информација за враќање на средства за доделен плац;
39. Предлог – Програма за развој на музејска дејност во Општина Крива Паланка 2010-2014 година;
 40. Предлог – Извештај за безбедносната состојба во областа на јавната безбедност од воторот полугодие од 2009 година;
 41. Предлог – Иницијатива за трајно затварање на шахтите по целата должина на тротоарот на заобиколната сообраќајница на потегот од фабриката Карпош до Мотел Македонија во Општина Крива Паланка; и
 42. Иницијатива за подготовка на идејно решение и поставување на паноа за никролози на Ул.„Маршал Тито“ – Крива Паланка.

Совет на општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст