Известување до граѓаните

Советот на Општина Крива Паланка на својата седница оджана на ден 08.02.2010г. донесе одлуки за утврдување потрба од изработка и донесување на локални урбанистички плански документации по иницијативи на правни лица и тоа за следните парцели:

– Одлука за утврдување потреба од изработка и донесување на локална урбанистичка планска документација за КП бр.5359 во КО Кркља.

– Одлука за утврдување потреба од изработка и донесување на локална
урбанистичка планска документација за КП бр. 2891 во КО Конопница.

– Одлука за утврдување потреба од изработка и донесување на локална
урбанистичка планска документација за КП бр. 114/1 и 114/2 во КО Б’с.

– Одлука за утврдување потреба од изработка и донесување на локална
урбанистичка  планска документација за градежна парцела составена од КП бр.550/2 и дел од КП бр.550/1 во КО Дурачака Река.

 – Одлука за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација за oпштина Крива Паланка за 2010 год.

Големина на фонт
Контраст