Дневен ред на 13-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува   13-та седница на Советот на Општина Крива Паланка за 08.02.2010 година (понеделник) во 14 часот.
Седницата ќе се одржи со следниот

Д н е в е н   р е д:

 – Усвојување на Записник од 11 и 12-та седница на Советот.
1. Предлог – Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка К 1 и К 2 за ИВ квартал во 2009 година;
2. Предлог – Одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2010 година;
3. Предлог – Одлука за измена на распоредот  на средствата во Буџетот на Општина Крива Паланка за 2010 година;
4. Предлог – Одлука за проширување на средстсвата во Буџетот на Општина Крива Паланка за 2010 година;
5. Предлог – Одлука за долгорочно задолжување на Општина Крива Паланка;
6. Предлог – Одлука за реконструкција на постојниот градски водовод во градот Крива Паланка;
7. Предлог – Одлука за отстапување  на управување на јавен тоалет на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланлка;
8. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка и донесување на локална урбанистичка планска документација за КП.бр. 5359;
9. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка и донесување на локална урбанистичка планска документација за КП. бр. 2891 и КП.3275;
10. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка и донесување на локална урбанистичка планска документација за КП.бр. 114/1 и 114/2 во КО Б,с;
11. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка и донесување на локална урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од КП.бр. 550/2 и дел од КП.бр. 550/1 во КО Дурачка Река;
12. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка и донесување на локална урбанистичка планска документација за изградба на минихидроцентрала на КП.бр. _____во КО Крива Паланка;
13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка и донесување на локална урбанистичка планска документација за изградба на минихидроцентрала на КП.бр. ______ во КО Кркља;
14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка и донесување на локална урбанистичка планска документација за изградба на минихидроцентрала на КП.бр. _______ КО Кркља;
15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка и донесување на локална урбанистичка планска документација за изградба на минихидроцентрала на КП.бр. _______ КО Варовиште;
16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка и донесување на локална урбанистичка планска документација за изградба на минихидроцентрала на КП.бр. _______ КО Крива Паланка;
17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка и донесување на локална урбанистичка планска документација за изградба на минихидроцентрала на КП.бр. _______ КО Кошари;
18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка и донесување на локална урбанистичка планска документација за изградба на минихидроцентрала на КП.бр. _______ КО Станци;
19. Информација за имплементација на национална платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на РМ на локално и регионално ниво;
20. Предлог – Одлука за формирање на Локален совет на националната платформа;
21.  Извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер; и
22.  Советнички прашања.

Големина на фонт
Контраст