Дневен ред на 42-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 42-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 11.07.2024 година (четврток) во 10,00 часот.

Д н е в е н р е д:

1. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2024 година
2. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за изввршување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2024 година
3. Предлог-Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на Општина Крива Паланка за 2024 година ( за дел од населба „8-ми Октомври“ над Маневски мос, град Крива Паланка)
4. Предлог—Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на Општина Крива Паланка за 2024 година(Крива Паланка – с.Варовиште – с.Кошари -с.Б’с,)
5. Предлог—Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на Општина Крива Паланка за 2024 година(„Регулација на дел од порој Домачки Дол“.)
6. Предлог- Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување за 2025 година на ЛУ Градски Музеј Крива Паланка ;
7. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за образование за 2024 година
8. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за социјална, детска и здраствена заштита за 2024 година
9. Предлог-Програма за измени и дополнување на Програмата за активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата и културните манифестации за 2024 година
10. Предлог-Одлука за давање на согласност за трансфер на средства на други субјекти за реализација наактивности предвидени со Програмата за активностите на Општина Крива Паланкаво областа на културата и културните манифестации за 2024 година
11. Предлог-Одлука за субвенциониран превоз на студенти за студиската 2024/2025 кои студират на државните универзитети во Скопје, а се жители на Општина Крива Паланка
12. Предлог-Одлука за доделување на стипендии за подршка на млади таленти од Општина Крива Паланка
13. Предлог-Одлука за доделување на стипендии за ученици спортисти во индивидуални спортови и ученици спортисти во екипни спортови кои учат во основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2024/2025 година
14. Предлог-Одлука за доделување на еднократна парична помош на семејства со прваче во учебната 2024/2025 година на територијата на Општина Крива Паланка.
15. Предлог-Одлука за утврдување на критериумите и условите за остварување на право на бесплатен топол појадок за учениците на возраст од 6-10 години (прво до петто одделенеие) во основните општински училишта и подрачните училишта во состав на општинските основни училишта
16. Предлог-Одлука за определување на максимален број на субвенции и максимален износ на средства за доделување на поединечна субвенција за млади невработени лица жители на Општина Крива Паланка за купување на дигитален уред за 2024 година
17. Предлог-Одлука за доделување на месечна субвенција на секој ученик кој ке се запише во прва година во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка во учебната 2024/2025 година
18. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Фондацијата „Со срце за Крива Паланка“ – Крива Паланка за реализација на програмска активност „Одбележување на Интернационалниот ден на лицата со попреченост на лицата штитеници
19. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на ОО Црвен Крст-Крива Паланка за реализација на програмска активност „Ваучер за купување на гардероба на лица корисници на услугата на Дневен ценатар за лица со интелектуална и телесна попреченост и лица во згрижувачки семејства евидентирани во ЈУ Меѓуопштински центарза социјални работи-Крива Паланка
20. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Сојузот за грижи и воспитување на децата на Македонија Скопје за реализација на програмска активност „Финансиска подршка за летување на деца од социјално загрозени семејства во лоша финансиска состојба“
21. Предлог-Одлука за кофинансирање на проект „Регулација на дел од Куков Дол“, Општина Крива Паланка
22. Предлог-Одлука за забрана за изведување на градежни работи на подрачјето на Општина Крива Паланка
23. Предлог-Одлука за давање на приоритет за реализација на проекти
24. Предлог-Одлука за кофинансирање на проект „Изградба на канализациона мрежа за дел од с. Конопница“ м.в. Трнци, Општина Крива Паланка
25. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цените за комунални услуги во ЈП Комуналец Крива Паланка
26. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цените за градските гробишта во ЈП Комуналец Крива Паланка
27. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цените за користење на спортските објекти
28. Предлог-Решение за разрешување член на Училишен одбор на СОУ –„Ѓорче Петров“ – Крива Паланка
29. Предлог-Одлука за основање Локален економско-социјален советна Општината Крива Паланка
30. Предлог-Одлука за прифаќање на иницијативи
31. Предлог-Статутарна одлука
32. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови Општина Крива Паланка за 2024 година;
33. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за времено уредување на јавни површини
34. Предлог-Деловник за работа на Партиципативно тело
35. Предлог-Одлука за именување на членови на Партиципативно тело за урбанистичко планирање на Општина Крива Паланка
36. Предлог-Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.6990 во КО Луке, Општина Крива Паланка
37. Предлог-Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2295 и к.п.бр.2298 во КО Кркља, Општина Крива Паланка
38. Предлог-Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1827 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка
39. Предлог-Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.3266 во КО Конопница, Општина Крива Паланка
40. Предлог-Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.3019/1 во КО Киселица, Општина Крива Паланка
41. Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање на Комисија за процена и утврдување на висината на штета настаната од природни непогоди и други несреќи на територијата на Општина Крива Паланка
42. Предлог-Одлука за предавање на новоизградениот објект- „Изместување на дел од главен лев фекален колектор во Крива Паланка“ на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска с.р

Големина на фонт
Контраст