Дневен ред на 29-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 29-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 31.08.2023 година (четврток ) во 10,00 часот.

 Д н е в е н   р е д:

Усвојување на записник од 28-та седница

 1. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Јоаким Крчовски“– Крива Паланка за 2022/2023 година;
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за 2023/2024 година;
 3. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Илинден “– Крива Паланка за 2022/2023 година;
 4. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ООУ „Илинден“ – Крива Паланка за 2023/2024 година;
 5. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ОУД „Боро Менков“– Крива Паланка за 2022/2023 година;
 6. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ОУД „Боро Менков“ – Крива Паланка за 2023/2024 година;
 7. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на СОУ „Ѓорче Петров“– Крива Паланка за 2022/2023 година;
 8. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на СОУ Ѓорче Петров“ – Крива Паланка за 2023/2024 година
 9. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ОУЈДГ „Детелинка“ – Крива Паланка за 2022/2023 година;
 10. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ОУЈДГ „Детелинка“ – Крива Паланка за 2023/2024 година;
 11. Предлог-Одлука за давање согласност  на Одлуката за утврдување на работното време на ОЈУДГ „Детелинка„ -Крива Паланка  за учебна 2023-2024 година  ;
 12. Предлог –Одлука за давање согласност на Одлуката за  зголемен број на деца  на ОЈУДГ „Детелинка„ -Крива Паланка за учебна 2023-2024 година  ;
 13. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за намален број на деца на ОЈУДГ „Детелинка“ Крива Паланка за учебна 2023-2024 година ;
 14. Предлог-Одлука за давање согласност  на Одлуката за  запишување на деца од 6-10 годишна возраст  во  ОЈУДГ „Детелинка„ -Крива Паланка  за учебна 2023-2024 година  ;
 15. Предлог – Одлука за давање согласност  на годишниот план за вработување  за 2024  година на    ЛУ  Градски Музеј –  Крива Паланка;
 16. Предлог-Одлука за давање согласност  на годишниот план за вработување  за 2024  година на     ЈП Комуналец  –  Крива Паланка;
 17. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување  на Статутот на ЈП Комуналец  Крива Паланка  бр.02-320/7 од 24.04.2017 година и бр.02-813/1 од 13.10.2022 година
 18. Предлог-Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на  Буџетот на Општина Крива Паланка  К1,К2 и К3 за  II квартал  за 2023 година ;
 19. Предлог-Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување за 2024 година на Општина Крива Паланка ;
 20. Предлог-Решение за разрешување на член на Управниот Одбор на ЈП „ Комуналец“ – Крива Паланка;
 21. Предлог-Одлука за  кофинансирање на проект „ Подобрување на животот на жителите во руралните средини „;
 22. Предлог-Одлука за давање на приоритет за реализација на проекти со користење на средства од Владата на РСМ;
 23. Предлог-Одлука за давање на приоритет за реализација на проекти;
 24. Предлог-Програма за  работа во областа на располагањето со градежно земјиште   во сопственост  на Република Северна Макаедонија  на одрачјето на Општина Крива Паланка за 2023 година ;
 25. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за времено уредување на јавни површини ;
 26. Предлог-Одлука за утврдување на Нацрт план за измена и дополна на Детален Урбанистички План за блок 10А КО Крива Паланка Општина Крива Паланка со плански период од 2021-2026;
 27. Предлог –Одлука за утврдување на Нацрт план за Измена на дел од наменатаво Генерален Урбанистички План за блок 10А КО Крива Паланка Општина Крива Паланка со плански период од 2021-2031;
 28. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe наменитe за к.п.бр.1931 во КО Конопница, Општина Крива Паланка;
 29. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 3199 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка ;
 30. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 6641/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка ;
 31. Предлог –Одлука  за  утврдување  за  донесување  на  урбанистичко-планска  документација  со  која  ќе  се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1338/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка ;
 32. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.437 во КО Лозаново, Општина Крива Паланка;
 33. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.744/3 во КО Лозаново, Општина Крива Паланка.

 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска ,с.р

Големина на фонт
Контраст