БУЏЕТ ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ – Втора форумска сесија

ВТОРА ФОРУМСКА СЕСИЈА
*РОДОВО ОДГОВОРЕН  БУЏЕТСКИ ФОРУМ*
11.11.2022г. (петок ), 13 часот, место- општинска сала

Почитувани граѓани и граѓанки,

Ве покануваме  да  учествувате на  втората Форумска сесија, од  *РОДОВО ОДГОВОРНИОТ БУЏЕТСКИ  ФОРУМСКИ ПРОЦЕС *  кој  ќе се одржи на 11 ноември  (ПЕТОК), во општинската  сала  во 13 часот ,во  Крива Паланка.

Целта на втората форумска сесија е граѓаните да се запознаат со планираните и реализирани расходи  на Општина Крива  Паланка  за 2022г. (заклучно со месец септември).  Со цел да добијат појасна слика за буџетот, односно финансиските  можности на општината.

Општината низ еден широк и транспарентен начин  ќе реализира оперативно  родово одговорно годишно  планирање и  буџетирање согласно  стратешките  развојни приоритети на општината утврдени во  Родово одговорната Стратегија за одржлив развој (2022-2027) на општината, со подршка на  проектот на UN Women „Промовирање родово одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија“.

На втората форумска сесија ќе бидат презентирани и расходите на буџетските програми за 2023  година,  и форумот ќе има можност да дискутира по предлозите на општината, да дава свои предлози и мислења вклучително и  родовата интеграција   како во предлозите од општината исто и  во  предлозите од форумот.

Форумот има за  цел  да го зајакне граѓанското учество во процесот на одлучување на локално ниво  и низ еден широко транспарентен начин да  обезбеди родово одговорна алокација на буџетските  средства, водејќи сметка за различните потреби  и приоритети на граѓаните и граѓанките. Една од целите на овој   форум – работилница  е  и градење и унапредување на капацитетите на граѓаните/ките  и на општинската администрација,како   и да се подигне   свеста кај сите нас  дека сите ние сме еднакви  но различни, со различни потреби и приоритети.

За сите дополнителни информации доколку  имате  потреба во врска со форумските  сесии лице за контакт е  Лидија Митовска, [email protected] , 076 337 445

Вашето директно учество  и  придонес во креирањето на буџетот на Општина Крива Паланка  за 2023 година е од голема важност и интерес за целата локална заедница.

Бидете  поздравени!

Општина Крива Паланка
Градоначалник
Сашко Митовски

Големина на фонт
Контраст