Дневен ред на 13-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 13-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 31.08.2022 година (среда ) во 12,00 часот.

Д н е в е н   р е д:

Усвојување на записник од 12-та седница

 1. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Јоаким Крчовски“– Крива Паланка за 2021/2022 година;
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за 2022/2023 година;
 3. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Илинден “– Крива Паланка за 2021/2022 година;
 4. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ООУ „Илинден“ – Крива Паланка за 2022/2023 година;
 5. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ОУД „Боро Менков“– Крива Паланка за 2021/2022 година;
 6. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ОУД „Боро Менков“ – Крива Паланка за 2022/2023 година;
 7. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ОУЈДГ „Детелинка“ – Крива Паланка за 2021/2022 година;
 8. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ОУЈДГ „Детелинка“ – Крива Паланка за 2022/2023 година;
 9. Предлог-Одлука за давање согласност  на Одлуката за утврдување на работното време на ОЈУДГ „Детелинка„ -Крива Паланка  за учебна 2022-2023 година  ;
 10. Предлог –Одлука за давање согласност на Одлуката за  зголемен број на деца  на ОЈУДГ „Детелинка„ -Крива Паланка за учебна 2022-2023 година  ;
 11. Предлог-Одлука за давање согласност  на Одлуката за  намален број на деца  на ОЈУДГ „Детелинка„ -Крива Паланка за учебна 2022-2023 година  ;
 12. Предлог-Одлука за давање согласност  на Одлуката за  запишување на деца од 6-10 годишна возраст  во  ОЈУДГ „Детелинка„ -Крива Паланка  за учебна 2022-2023 година  ;
 13. Предлог- Одлука за давање согласност  на Одлуката  за донесување на  Правилникот за внатрешна организација  на работните места  во ОЈУДГ„ Детелинка„ Крива Паланка;
 14. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на  Правилникот за систематизација  на работните места  во ОЈУДГ„ Детелинка„ Крива Паланка;
 15. Предлог – Одлука за давање согласност  на годишниот план за вработување  за 2023  година на   ЈП Комуналец   Крива Паланка;
 16. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта на Општина Крива Паланка за 2021/2022 година ;
 17. Предлог – Одлука за усвојување  на Програма за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта на Општина Крива Паланка за 2022/2023 година;
 18. Предлог- Програма за измена на Програмата за активностите на Општина Крива Паланка во областа на спорт за 2022 година ;
 19. Предлог- Решение за формирање Одбор за одбележување награди и признанија на Општина Крива Паланка;
 20. Предлог- Одлука за формирање  на локален совет  за превенција  за подрачјето  на Општина Крива Паланка ;
 21. Предлог-Програма за извршување на јавни работи од страна на корисници на гарантирана минимална помош ;
 22. Предлог-Одлука за давање на приоритет за реализација на проект „Изградба на дополнителна линија од канализациона мрежа за отпадни води во н.м. Мождивњак“во Општина Крива Паланка
 1. Предлог- Одлука за измена на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2581/1 во КО Конопница, Општина Крива Паланка бр. 09-3711/107 од 03.12.2021 година ;
 2. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 3050, дел од к.п.бр.3049/1 и дел од к.п.бр.4600 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка ;
 3. Предлог – Одлука за  утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.3329/1 и дел од к.п.бр.3331 во КО Конопница, Општина Крива Паланка.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска ,с.р

Големина на фонт
Контраст