Дневен ред на 11-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 11-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 27.06.2022 година (понеделник ) во 12 ,00 часот.

Д н е в е н   р е д:

Усвојување на записникот од 10-та седница

 1. Предлог – Програма за измена на Програмата на Општина Крива Паланка од областа на соработка со здруженија на граѓани и фондации за 2022 година;
 2. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2022 година  ;
 3. Предлог – Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка;
 4. Предлог – Одлука за  давање согласност за имплементирање и кофинансирање на Проект „Цело е кога има се“;
 5. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на специјално возило за чистење на снег со комплетна опрема на ЈП КОМУНАЛЕЦ Крива Паланка;
 6. Предлог – Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување  за 2023 година на ОУД Боро Менков  Крива Паланка;
 7. Предлог – Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување за 2023 година на СОУ Ѓорче Петров Крива Паланка;
 8. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување   на одлуката  за утврдување  на цените на комуналните услуги на ЈП Комуналец Крива Паланка  бр.02-638/6 од  08.2020 година ;
 9. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за определување надомест за вршење на услуги со товарни моторни возила;
 10. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за  к.п.бр.9270/7 и к.п.бр.9270/10  во КО Градец, Општина Крива Паланка;
 11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2230 во КО Узем, Општина Крива Паланка;
 12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.42 и дел од к.п.бр.41 во КО Мождивњак Општина Крива Паланка,
 13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.553 во КО Дурачка Река Општина Крива Паланка;
 14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1593 во КО Конопница, Општина Крива Паланка;
 15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1640  во КО Узем, Општина Крива Паланка;
 16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за кп.бр.9271 во КО Градец, Општина Крива Паланка
 17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.5095/49 и к.п.бр.5095/38 во КО Жидилово, Општина Крива Паланка,

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
              Претседател,
           Изабела Павловска с.р

Големина на фонт
Контраст