Јавен увид во предлог „Родово одговорна стратегија за одржлив развој на општина Крива Паланка (2022-2027)”

Јавен увид  од 15-ти до 30-ти Јуни, 2022година

Предлог „Родово одговорна стратегија за одржлив развој на општина Крива Паланка (2022-2027)”

Една од клучните основи за изработката на оваа стратегијата е внесувањето на концептот на родова еднаквост. Овој концепт е дел од националната политика на државата, изразена како преку  Уставот  така и преку законските решенија кои се на сила, а кои ја обезбедуваат овозможувачката околина за  воведување на принципот на вклучување на родот во сите сфери на општествениот живот. Сепак овие политики, за да имаат влијание врз благосостојбата и унапредувањето на животот на граѓаните, треба да бидат проследени и со насочени интервенции на локално ниво коишто, доколку континуирано се спроведуваат, ќе доведат и до видливи промени. Општините, како ниво на власт кое е најблиско до граѓаните, ја имаат најдобрата можност да придонесат за состојбата на жените и мажите во заедницата и директно да влијаат во насока на подобрување.

Во таа насока, воведувањето на родовата перспектива во Стратегијата за одржлив развој се однесува на процес кој што се стреми да обезбеди жените и мажите да имаат еднаква улога во донесувањето одлуки за развојот, односно да имаат еднаков пристап и контрола врз ресурсите и да уживаат еднаква добробит од развојот.

Сите заинтересирани граѓани своите, предлози и забелешки може да ги достават во овој период  во писмена, усмена и електронска форма.

Писмените предлози може да ги достават лично во архивата на општината или на адреса:
Општина Крива Паланка
Со назнака  – предлог за стратегија 2022 -2027
Ул. Свети Јоаким Осоговски 175,
1330 Крива Паланка

Усмените предлози може да ги дадат  лично во  општината, во просториите на одделението за јавни дејности. ЛЕР и ИТ   –  одговорно  лице Лидија Митовска

На имеил:
[email protected]
[email protected]

информација :
По завршување на јавниот увид  и добиените предлози од граѓаните, на текстот на  предлог стратегијата  ќе следи ревизија, доработка и лекторирање согласно добиените предлози , пред да биде доставен на  општинскиот  совет на расправа и усвојување.
Затоа ве замолуваме да имате  предвид дека во моментот предлог текстот на стратегијата  што е ставен на увид, за да не ги дуплираме работите  може  да има  граматички и семантички грешки.

Моето мото  и работа кон која  се стремам и ја практикувам  како градоначалник е  поголемо директно партиципативно вклучување на граѓаните во одлучувачките  процеси и креирањето на локалните политики.

За нас како локална власт  граѓанинот е  на прво место и неговите потреби и приоритети, но  никој подобро од самиот граѓанин не знае што е тоа што  го засега и  кои се неговите приоритети.

Почитувани граѓани ги очекуваме Вашите предлози!

Бидете поздравени!

 

                                                                                              Општина Крива Паланка
                                                                                                       Градоначалник
                                                                                                     Сашко Митовски

 

Големина на фонт
Контраст