Соопштение за организирање на стручна расправа за нацрт план за ГУП за град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

Врз основа на член 34 од Законот за за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), a во согласнсот со член 93 и член 94 од Законот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр.32/20) градоначалникот на општината Крива Паланка го дава следното

С О О П Ш Т Е Н И Е
За организирање на стручна расправа за нацрт план за ГУП за град Крива Паланка Општина Крива Паланка

Стручната расправа по нацрт план за ГУП за град Крива Паланка ќе се одржи од 17.06.2022 година во 10:00 часот во големата сала на општината Крива Паланка.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник
Сашко Митовски

Линк од нацрт планот за ГУП за град Крива Паланка кој е објавен во ГИС системот на Општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст