Дневен ред на 9-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 9-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 11.04.2022 година (понеделник ) во 12 ,00 часот.

Дневен  ред:

Усвојување на записникот од 8-та седница

 1. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2022 година  ;
 2. Предлог – Одлука за кофинансирање на проект „Санација, поправки и опремување на НУ Центар за култура Крива Паланка“ во Општина Крива Паланка;
 3. Предлог- Одлука за утврдување на предлогот за воспоставувањена меѓуопштинска соработка
 4. Предлог-Одлука за давање право на користење недвижна ствер без надомесет
 5. Предлог-Одлука за отпочнување на постапка за редовно ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Крива Паланка од сите ризици и опасности;
 6. Предлог – Одлука за доделување на  финансиски средства за финансиска поддршка на спортистката-репрезентативец Мери Акиевска
 7. Предлог-Одлука за доделување на финансиски средства за финансиска поддршка на музичкиот изведувач Јован Стојчевски
 8. Предлог-Одлука задоделување на финансиска  помош  за лекување на Санда Китановска 
 9. Предлог – Одлука за давање согласност на измената на годишниот план за вработување за 2022 година на Општина Крива Паланка
 10. Предлог-Одлука за давање на приоритет за користење на средства од Министерството за транспорт и врски преку кредит од Светска Банка за поврзување на локални патишта
 11. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за  активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата и културните манифестации за 2022 година
 12. Предлог –Одлука за давање на приоритет за аплицирање на проект „Изгрдба на локален пат Крива Паланка-с.Варовиште –с.Кошари –с.Бс-крак 1 од 2+010.00 до 4+005.00 „ во Општина Крива Паланка
 13. Предлог – Одлука за  утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1231/2во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка
 14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.9384/1 и к.п.бр.9270/1 во КО Градец, Општина Крива Паланка
 15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 3732 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка
 16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 254/3, 254/5 и 4594 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 17. Советнички прашања

 

                                                                                                        СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска с.р

Големина на фонт
Контраст