Дневен ред на 3-та седница на Советот на општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 3-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 03.12.2021 година (петок ) во 12,00 часот.

Дневен ред:

Усвојување на записник од 2-та  седница

 1. Предлог – Решение за разрешување на членови на Училишниот одбор на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка;
 2. Предлог – Решение за именување членови на Училишниот одбор на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка;
 3. Предлог – Решение за разрешување на член на Училишниот одбор на ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка;
 4. Предлог – Решение за именување член на Училишниот одбор на ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка;
 5. Предлог – Решение за разрешување на член на Училишниот одбор на ООУ „Илинден“ – Крива Паланка;
 6. Предлог – Решение за именување член на Училишниот одбор на ООУ „ Илинден „ – Крива Паланка;
 7. Предлог – Решение за разрешување членови во Управниот одбор на Општинскиот ученички дом „Боро Менков“ – Крива Паланка;
 8. Предлог – Решение за именување членови во Управниот одбор на Општинскиот ученички дом „Боро Менков“ – Крива Паланка;
 9. Предлог – Решение за разрешување членови во Управниот одбор на ЈП „Комуналелц“ – Крива Паланка;
 10. Предлог – Решение за именување членови во Управниот одбор на ЈП „Комуналелц“ – Крива Паланка;
 11. Предлог – Решение за разрешување на членови на Одборот за контрола на материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;
 12. Предлог – Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;
 13. Предлог – Решение за разрешување член во Управниот одбор на Меѓуопштински центар  за социјална работа – Крива Паланка;
 14. Предлог – Решение за именување член во Управниот одбор на Меѓуопштински центар за социјална работа – Крива Паланка;
 15. Предлог – Решение за разрешување членови во Управниот одбор на ОЈУДГ   „Детелинка“ – Крива Паланка; и
 16. Предлог – Решение за именување членови во Управниот одбор на ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка;
 17. Предлог – Решение за разрешување членови во Управниот одбор на ЛУ Градски музеј  – Крива Паланка; и
 18. Предлог – Решение за именување членови во Управниот одбор на ЛУ Градски музеј – Крива Паланка;
 19. Предлог-Решение за разрешување на член на Одборот за контрола на материјалното и финансиско работење на  ЈП „КАЛИН КАМЕН“ – Крива Паланка;
 20. Предлог-Решение за именување  на член на Одборот за контрола на материјалното и финансиско работење на  ЈП „КАЛИН КАМЕН“ – Крива Паланка;
 21. Предлог- Одлука за  усвојување на Програма за работа на ЛУ „Градски музеј“ Крива Паланка за 2022 година;
 22. Предлог – Програма за активности на Општина Крива Паланка во областа на образование за 2022 година;
 23. Предлог-Одлука за за распределба на сретства од блок дотација за 2022;
 24. Предлог-Одлука за давање на користење на училиштен простор –отворени спортски терени и фискултурна сала на регистрирани спортски клубови и спроведување на активности во врска со основните училишта и средното училишта на Општина Крива Паланка;
 25. Предлог – Програма за активности на Општина Крива Паланка во областа на развој на информатичка технологија за 2022  година;
 26. Предлог – Програма за активности на Општина Крива Паланка во областа на спорт за 2022 година;
 27. Предлог – Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата и културните манифестации за 2022 година;
 28. Предлог – Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на Локалниот економски развој за 2022 година;
 29. Предлог – Програма за социјална,детска и здравствена заштита во Општина Крива Паланка за 2022 година;
 30. Предлог – Програма на Општина Крива Паланка од областа на соработка  со здруженија на граѓани и фондации за 2022 година;
 31. Предлог-Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на еднаквите можности за 2022 година;
 32. Предлог – Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна и канализациона мрежа во Општина Крива Паланка за 2022 година;
 33. Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Крива Паланка за 2022 година;
 34. Предлог – Програма за изградба, реконструкција и одржување и заштита на локалната патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2022 година;
 35. Предлог – Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување во Општина Крива Паланка за 2022 година;
 36. Предлог – Програмата за јавна чистота во град Крива Паланка за 2022 година;
 37. Предлог-Програма за подигање и одржување  на градското зеленило  во Крива Паланка  за 2022 година;
 38. Предлог –Програма за уредување на сообраќајна сигнализација за 2022 на подрачјето на Општина Крива Паланка;
 39. Предлог-Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на заштитата на животната средина во 2022 година;
 40. Предлог- Програма за третирање на кучиња скитници на подрачјето на Општина Крива Паланка за 2022 година;
 41. Предлог – Програма за  изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документации во општина Крива Паланка за 2022 година;
 42. Предлог-Одлука за давање согласност на измената на годишниот план за  вработување  за 2022 година  на Општина Крива Паланка;
 43. Предлог-Одлука за кофинансирање на проект „Создавање на услови за рурален развој, развој на туризмот и развој на земјоделието во Североисточен Плански Регион“;
 44. Предлог-Одлука за усвојување на  ЛОД Методологија  за распределба на јавни средства  на граѓански организации;
 45. Предлог-Одлука за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност  на сообраќајот на патиштата  за 2022 година;
 46. Предлог-Одлука за давање согласност на  Одлуката за утврдување  за снабдување со вода за пиење, собирање и одведување на урбани отпадни води  на ЈП Комуналец     за регулиран период 2022-2024 година;
 47. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1592 и к.п.бр.1590 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 48. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 554 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 49. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 2073/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 50. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 2581/1 воКО  Конопница, Општина Крива Паланка;
 51. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за  к.п.бр. 745 во КО Лозаново, Општина Крива Паланка;
 52. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1631 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 53. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1376 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 54. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 822 и дел од к.п.бр.819 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 55. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1593 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 56. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 259 и к.п.бр.263 во КО Варовиште, Општина Крива Паланка.

Седницата ќе се одржи во големата сала на Општина Крива Паланка.

 

                                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ,
                                                                                          Изабела Павловска       

Големина на фонт
Контраст