Дневен ред на втората седница на Советот на општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 2-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 15.11.2021 година (понеделник ) во 10 часот.

Дневен ред: 

Усвојување на записник од I-та  Конститутивна  седница

  1. Предлог – Решение за формирање комисија за финансии и локален економски развој;
  2. Предлог– Решение за формирање комисија за урбанистичко планирање, уредување на просторот, заштита на животната средина и природата;
  3. Предлог – Решение за формирање комисија за комунални работи и сообраќај;
  4. Предлог – Решение за формирање комисија за јавни дејности;
  5.  Предлог – Решение за формирање комисија за статут и прописи;
  6. Предлог- Решение за формирање комисија за еднакви можности на жените и мажите;
  7. Предлог – Решение за формирање комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка;
  8. Предлог –Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на  Буџетот на Општина Крива Паланка К1, К2 и К3 за  III  квартал за 2021 година;
  9. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2021 година;
  10. Предлог – Решение за формирање комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина Крива Паланка за 2022 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ,
                                                                                          Изабела Павловска  с.р

Големина на фонт
Контраст