Одлука и Формулар за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ЛУПД за комплекс „Старо школо“ во с.Градец

Одлука и Формулар за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ЛУПД за комплекс „Старо школо“ со намена В3 – култура во с. Градец, КО Градец, општина Крива Паланка

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Формулар за потребата од спроведување односно неспроведување на стартегиска оцена

Големина на фонт
Контраст