Дневен ред на 53-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 53-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 28.06.2021 година (понеделник  ) во 12.00 часот.

 Дневен ред:

 Усвојување на записникот од 52-та седница

1.Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2021 година;

2.Предлог- Одлука за  измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште во општина Крива Паланка за 2021 година;

3.Предлог-Одлука за давање на приоритет за користење на преостанати грант средства од Министерството за транспорт и врски;

4.Предлог-Одлука за  прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Кратово и Општина Крива Паланка.

                                                                                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
               Претседател,
           Изабела Павловска

Големина на фонт
Контраст