Дневен ред на 52-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 52-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 28.05.2021 година (петок ) во 14.00 часот.

Дневен ред:

Усвојување на записникот од 51-та седница

1. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2021 година;

2. Предлог-Решение   за разрешување на член на Училишен одбор на ООУ„Илинден “ – Крива Паланка;

3. Предлог – Решение за именување член на Училишен одбор на ООУ „Илинден “ – Крива Паланка;

4. Предлог- Одлука за давање согласнот на Одлуката за усвојување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на работните места во ОЈУДГ„Детелинка“ Крива Паланка;

5. Предлог-Одлука за давање согласнот на Одлуката за усвојување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ОЈУДГ „Детелинка“ Крива Паланка;

6. Предлог-Одлука за  аплицирање  на проект „Безбеден сообраќај во зимски услови во општина Крива Паланка“;

7. Предлог – Одлука за аплицирање на проект „Изградба на локален пат Крива Паланка-с.Варовиште-с.Кошари-с.Б’с“ во општина Крива Паланка;

8. Предлог – Одлука за аплицирање  на проект „Изработка на техничка документација за изградба и реконструкција на водоводна мрежа м.в. Вирови с.Конопница“  општина Крива Паланка;

9. Предлог – Одлука за за аплицирање на проект „Санација, поправки и опремување на НУ Центар за култура Крива Паланка“ во општина Крива Паланка;

10. Предлог-Одлука за аплицирање на проект „ReLOaD2“;

11. Предлог – Деловник за работа на Партиципативно тело;

12. Предлог – Програма за превентивна дезинсекција и дератизација во општина Крива Паланка за 2021 година.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска с.р

Големина на фонт
Контраст