Дневен ред на 49-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 49-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 25.02.2021 година (четврток) во 14,00 часот.

 Дневен ред

Усвојување на записник од 48-та седница

 1. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај по Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локална патна мрежа за 2020 година за Општина Крива Паланка;
 2. Предлог -Одлука за усвојување на Годишен извештај по Програма за изградба, реконструкција и одржување на локална водоводна и канализациона  мрежа  во Општина Крива Паланка  за 2020 година;
 3. Предлог-Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка К1 , К2 и К3 за  IV  квартал за 2020 година;
 4. Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Крива Паланка  за  2021 година;
 5. Предлог-Одлука за усвојување на Програмата  за работа на ЈП Комуналец  за 2021 година;
 6. Предлог-Одлука за давање согласнот на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за сиситематизација на работните места во ЈП за комунални услуги Комуналец Крива Паланка;
 7. Предлог-Одлука за давање согласност  на измената и дополнувањето на годишниот план за вработување за 2021 бр.162/8 од 05.02.2021  година  на ЈП Комуналец;
 8. Предлог-Одлука за  давање на приоритет за аплицирање  на проект „Изградба на дополнителна линија од канализациона мрежа за отпадни води во н.м. Мождивњак“ во Општина Крива Паланка;
 9. Предлог-Одлука за давање на приоритет за аплицирање  на проект „Тековно одржување и реновирање на објект –соблекувална во спортски комплекс во Крива Паланка“;
 10. Предлог-Одлука за давање на управување и одржување на недвижна ствар –игралиште за баскет;
 11. Предлог-Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Oпштина  Крива Паланка;
 12. Предлог-Одлука за утврдување на постапка за прекопување на јавни површини и начинот на доведување на јавните површини во првобитна состојба;
 13. Предлог-Одлука за авто-такси превоз на патници во Општина Крива Паланка;
 14. Предлог – Одлука за измена  и дополнување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на кп бр.2243 и кп бр.4623/1 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка.

          СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
      Претседател,
 Изабела Павловска ,с.р

Големина на фонт
Контраст