Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација по втор пат на предлог детален урбанистички план за блок 13-В 

Врз основа на член 35 од законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), a во согласнсот со член 93 и член 94 од законот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр.32/20) градоначалникот на општината Крива Паланка го дава следното

СООПШТЕНИЕ
За организирање на јавна анкета и  јавна презентација по втор пат
на предлог детален урбанистички план за блок 13-В во општината Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст