Дневен ред на 45-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка свикува 45-та седница на Советот на Општина Крива Паланка за 27.08.2012 година (понеделник) во 14,30 часот. Седницата ќе се одржи со следниот

Д н е в е н   р е д:

1. Извештај за зимско одржување 2011/2012 година;

2. Предлог – Програма за зимско одржување за 2012/2013 година;

3.Предлог – Одлука за доделување на финансиски средства за реконструкција (измена на дел од водоводен систем) за Месна заедница Станци, Месна заедница  Дурачка Река и Месна заедница Кошари;

4.Предлог – Одлука за предавање на постоечки канализациони системи на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;

5.Предлог – Одлука за измени и дополнување на Одлуката за давање гаранција за задолжување на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;

6.Предлог – Одлука за за именување на улици, плоштади и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка;

7.Предлог – Одлука за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. бр. 1595 за КО Крива Паланка;

8.Предлог – Одлука за за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. бр. 886 за КО Крива Паланка ;

9. Предлог – Одлука за  за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. бр. 266/6 за КО Крива Паланка;

10.Предлог – Одлука за за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. бр. 555 за КО Крива Паланка;

11. Предлог – Одлука за за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. бр. 311/6 за КО Крива Паланка;

12. Предлог – Одлука за  за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. бр. 3295/2  за КО Крива Паланка;       

13.Предлог – Одлука за распишување  на конкурс за доделување на наградата „8-ми Октомври“. 

14.Предлог – Одлука за давање согласност на  Одлуката за усогласување, определување на дејност, промена на називот, промена на седиштето и промена на извршниот директорот – управителот на Фондацијата за развоја на информатички технологии – Информатички центар- Крива Паланка; и

15.Предлог – Одлука за давање согласност на Статутот на Фондација за подршка на одржлив развој Крива Паланка.

Совет на Општина Крива Паланка
Претседател,
Милка Митовска

 

Големина на фонт
Контраст