План за управување со животната средина и социјалните аспекти за Проект: Надградба на локална улица до новите градски гробишта, во Општина Крива Паланка

Во рамки на „Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Крива Паланка аплицираше со проект за надградба на локална улица до новите градски гробишта, во Општина Крива Паланка.

Согласно барањата на Светска Банка беше подготвен документ „План за управување со животната средина и социјалните аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од реализацијата на проектот.

Јавната расправа по документот, поради ситуацијата со COVID 19,  се одржа  преку видео конференција на 01.10. 2020  со почеток во 13.00 часот. (Записникот од одржаната јавна расправа е во прилог на документот)

План за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) – со вклучена јавност
Проект: Надградба на локална улица до новите градски гробишта, во Општина Крива Паланка

Environmental and  Social  Management Plan (ESMP) –public consultation
Project: Upgrading of local road to the new city cemetery in Municipality of Kriva Palanka

Големина на фонт
Контраст