Дневен ред на 44-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 44-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 13.11.2020 година (петок ) во 11,00 часот.

Дневен  ред:

Усвојување на записник од 43-та седница

 1. Предлог – Одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот  на Општина Крива Паланка  за  К1 ,К2 и К3  зa  III квартал зa 2020  – Крива Палнака;
 2. Предлог – Одлука за изменување и дополнивање  на Буџетот на Општина Крива Паланка  за 2020 година
 3. Предлог-Одлука за ставање вон сила на Одлуката бр.09-1725/9 од 30.06.2020 година;
 4. Предлог-Одлука за ставање вон сила на Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општините: Штип, Карбинци, Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново-Облешево, Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка, Ранковци, Кратово, Липково, Старо Нагоричане, Свети Николе и Куманово за основање на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад бр.09-3970/9 од 06.12.2019 година на Советот на Општина Крива Паланка;
 5. Предлог- Одлука за основање на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад
 6. Предлог-Одлука за воспоставување на граници за заштитените зони на извори „Калин Камен – Влашки колиби“ и определување на мерки за заштита;
 7. Предлог-Одлука за воспоставување на граници за заштитените зони на извори на Бунарскиот систем во Крива Паланка и определување на мерки за заштита;
 8. Предлог –Одлука за давање согласност на на Одлуката за изменување и дополнување на Правилникот  за систематизација на работните места во ЈП Комуналец Крива Паланка;
 9. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за Измена и дополнување на годишнниот план за вработување за 2020 година бр.03-569/3 од 05.08.2019 година на ЈП Комуналец;
 10. Предлог-Одлука за пренасочување на средства наменети како парична награда за добитник на Осмооктомвриска награда за 2020 година;
 11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 567 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 3049/2 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за  к.п.бр.1892во КО Кркља, Општина Крива Паланка;
 14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за за к.п.бр.5370 во КО Кркља, Општина Крива Паланка;
 15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1907 во КО Осиче, Општина Крива Паланка;
 16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1384 во КО Нерав, Општина Крива Паланка;
 17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за за к.п.бр.2762/1 и к.п.бр.2758 во КО Конопница, Општина Крива Паланка;
 18. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1683/1 и к.п.бр.1714 во КО Узем, Општина Крива Паланка;
 19. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.826 воКО Конопница, Општина Крива Паланка;
 20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за за к.п.бр.1491/1, к.п.бр. 1491/2 и к.п.бр.1492 во КО Кркља, Општина Крива Паланка;
 21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за за к.п.бр.3472/1 и к.п.бр.3472/2 во КО Огут, Општина Крива Паланка;
 22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2910 во КО Осиче, Општина Крива Паланка;
 23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2389, к.п.бр.2390/3 и к.п.бр.2390/2 во КО Трново, Општина Крива Паланка;
 24. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1834 во КО Конопница, Општина Крива Паланка;
 25. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 49/2 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 26. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2882 во КО Конопница, Општина Крива Паланка;
 27. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 2695 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 28. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1615/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 29. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2646/4 и к.п.бр.2647/4 во КО Конопница, Општина Крива Паланка.

   СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                                                    Претседател,
                                                                                                        Изабела Павловска , с.р.

 

Големина на фонт
Контраст