Дневен ред на 40-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 40-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 24.07.2020 година (петок) во 14 ,00 часот. 

Дневен  ред: 

Усвојување на записникот од 39-та седница

 1. Предлог –Одлука за давање согласност на социјален план 2021-2024 за територија на Општина Крива Паланка;
 2. Предлог-Одлука за усвојување на  Стратегија за развој на туризмот на Општина Крива Паланка со акционен план за периодот 2020-2025;
 3. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на извештајот од извршениот вонреден попис на дел од основните сретства, опрема и алат сопственост на ЈП Комуналец Крива Паланка;
 4. Предлог-Одлука за давање согласност за исплата на дел од сретствата предвидени со блок дотацијата за основно образование, а согласна Одлука на совет на Општина Крива Паланка за 2020;
 5. Предлог- Одлука за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документации во Општина Крива Паланка за 2020 година;
 6. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 3234 и дел од к.п.бр.4620/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 7. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.397 во КО Лозаново, Општина Крива Паланка;
 8. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 572/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 9. Предлог – Одлука за утврдување за Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 2687 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 10. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко – планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1171 во КО Узем, Општина Крива Паланка бр.09-3053/27 од 27.09.2019 година;
 11. Предлог-Одлука за кофинансирање на проект Изградба  на секундарна мрежа на водовод на населбите  Просарци, Камењарци и Мачорци  во с.Луке, Општина Крива Паланка;
 12. Предлог-Решение за разрешување на член на Управен одбор на  ЈП „Комуналец“ Крива Паланка;
 13. Предлог-Решение за именување на член на  Управен одбор на  ЈП „Комуналец“ Крива Паланка.

 

                                                                                                        СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
               Претседател,
           Изабела Павловска с.р

Големина на фонт
Контраст