Дневен ред на 39-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 39-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 30.06.2020 година (вторник) во 14 ,00 часот.

Дневен  ред:

Усвојување на записникот од 38-та седница

 1. Предлог – Предлог -Одлука за усвојување на физибилити студија за ЈПП за јавно осветлување во Општина Крива Паланка;
 2. Предлог-Одлука за давање согласност за изработка на физибилити студија за ЈПП за деловно административен објект касарна-пожарна;
 3. Предлог-Одлука за давање согласност за изработка на  физибилити студија за  ЈПП за деловен објект мост;
 4. Предлог-Одлука за  измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка  за 2020 година;
 5. Предлог- Одлука за изменување  и дополнување на Буџетот  на Општина Крива Паланка  за 2020 година;
 6. Предлог-Одлука за кофинансирање на проект „Изградба на канализациона мрежа за отпадни води  за населба Крстата падина  во с.Градец“ во Општина  Крива Паланка;
 7. Предлог-Одлука за кофинансирање на проект „Изградба на канализациона мрежа  за отпадни води  за населба  Мизовски ливади во с.Градец“ во  Општина Крива Паланка;
 8. Предлог-Одлука за  ставање вон сила на Одлука за утврдување на месечен надоместок на членовите на Комисијата за урбанизам при Општина Крива Паланка бр.09-533/63 од 25.02.2019 година;
 9. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1465 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 10. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за  к.п.бр.1058 и дел од к.п.бр.6545 во КО Конопница, Општина Крива Паланка;
 11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2674 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка;
 12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.380/1 и дел од к.п.бр.566 во КО Дрење, Општина Крива Паланка;
 13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 4382/4 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.320/1 во КО Кошари, Општина Крива Паланка;
 15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за  к.п.бр. 623 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1361 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 2900 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 18. Предлог – Одлука  за ставање вон сила  на Одлуката за утврдување за донесување на урбaнистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.4603 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка  бр.09-1485/21 од 30.05.2016 година;
 19. Предлог – Одлука  за ставање вон сила  на Одлуката за утврдување за донесување на урбaнистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за за кп.бр.767/15 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка  бр.09-764/69 од 06.03.2020 година;
 20. Предлог-Одлука за прифаќање на Барање од ООУ „Јоаким Крчовски“  Крива Паланка за асфалтирање  на игралиште  позади училишната зграда Партизан;
 21. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката број 02-101/3 од 17.06.2020 година  на УО на ОЈУДГ Детелинка   Крива Паланка.

                                                                                                        СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
               Претседател,
           Изабела Павловска с.р

Големина на фонт
Контраст