Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација на предлог детален урбанистички план за блок 1-Д во општина Крива Паланка

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) градоначалникот на општината Крива Паланка го дава следното

СООПШТЕНИЕ
за организирање на јавна анкета и  јавна презентација на предлог детален урбанистички план за блок 1-Д во општината Крива Паланка

Анкетен лист

Големина на фонт
Контраст