Дневен ред на 38-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 38-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 29.05.2020 година (петок ) во 12,00 часот.

Дневен ред: 

Усвојување на записникот од 37-та седница

 1. Предлог – Одлука за  усвојување на Квартален извештај  за извршување  на Буџетот на Општина Крива Паланка  К1,К2 и К3 за I  квартал за 2020;
 2. Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за комунални такси на Општина Крива Паланка;
 3. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на надомест за привремено  користење на јавна уредена површина  бр.09-1714/13 од 23.08.2017 година;
 4. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на закупнина за деловни простории сопственост на Општина Крива Паланка;
 5. Предлог- Програма за изменување на Програмата  за  активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата и културните манифестации за 2020 година;
 6. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Буџетот  на Општина Крива Паланка за 2020 година;
 7. Предлог- Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на  Општина Крива Паланка;
 8. Предлог-Решение за разрешување на член на Одборот за контрола на материјалното -финансиско работење на  ЈП „Комуналец“ Крива Паланка;
 9. Предлог-Решение за  именување на член на Одборот за контрола на материјалното -финансиско работење на  ЈП „Комуналец“ Крива Паланка;
 10. Предлог-Решение за разрешување на член на Управен одбор на  ЈП „Комуналец“ Крива Паланка;
 11. Предлог-Решение за  именување на член на  Управен одбор на  ЈП „Комуналец“ Крива Паланка;
 12. Предлог-Одлука за усвојување на извештај за работа на ЈП Комуналец Крива Паланка
 13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1371/5,к.п.бр.1371/4 и к.п.бр.1371/2 во К.О Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 3116 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1607 и дел од к.п.бр.4619  во К.О.Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 840 во К.О Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2618/1 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 18. Советнички прашања.

                                                                                                                 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
               Претседател,
           Изабела Павловска с.р

Големина на фонт
Контраст