Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација по втор пат на предлог детален урбанистички план за блок 7-А во општината Крива Паланка

Врз основа на член 35 од законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на Р.М.“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) градоначалникот на општината Крива Паланка го дава следното

С О О П Ш Т Е Н И Е
за организирање на јавна анкета и  јавна презентација по втор пат
на предлог детален урбанистички план за блок 7-А во општината Крива Паланка

 

Големина на фонт
Контраст