Дневен ред на 28-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 28-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 27.09.2019 година (петок) во 14,00 часот.

Д н е в е н   р е д:

Усвојување на записник од 27-та седница

 1. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Крива Паланка  за 2019 година ;
 2. Предлог – Одлука за усвојување  на Извештај за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта на Општина Крива Паланка за 2018/2019 година ;
 3. Предлог – Одлука за усвојување  на Програма за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта на Општина Крива Паланка за 2019/2020 година ;
 4. Предлог – Решение за разрешување на членови на Советот  на млади на Општина Крива Паланка;
 5. Предлог-Одлука за распишување јавен повик за предлагање на кандидати за избор на членови на Совет на млади на Општина Крива Паланка;
 6. Предлог – Решение за разрешување   член на Училишен одбор на ООУ „Илинден “ – Крива Паланка;
 7. Предлог –Одлука за за формирање Општински совет за социјална заштита;
 8. Предлог –Решение за именување членови на Општински совет за социјална заштита;
 9. Предлог – Одлука за давање согласност на барањето за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2019/2020 година за СОУ „Ѓорче Петров“;
 10. Предлог- Стратегија за млади на Општина Крива Паланка 2019-2024;
 11. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката  за усвојување на Правилникот за измени на правилникот  за систематизација на работните места во ОУЈДГ Детелинка  Крива Паланка;
 12. Предлог –Одлука за давање согласност на  Одлука за утврдување на висината и наплата на надоместокот за пристап и користење на придружен објект на гробишта –капела;
 13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1171 во К.О. Узем, Општина Крива Паланка;
 14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 9295/7 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка;
 15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.170 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
 16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 575 и дел.од к.п.бр.577/1 во К.О. Кркља, Општина Крива Паланка;
 17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 2686 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 18. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 6309 и дел од к.п.бр.6308 во К.О.Трново, Општина Крива Паланка;
 19. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 777 во К.О. Киселица, Општина Крива Паланка;
 20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 3801/1 во К.О. Дрење, Општина Крива Паланка;
 21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1835/1 во К.О.Мала Црцорија , Општина Крива Паланка;
 22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1755 во К.О. Конопница , Општина Крива Паланка;
 23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.5035/1 во К.О. Жидилово , Општина Крива Паланка;
 24. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 6864/1 во К.О. Трново , Општина Крива Паланка;
 25. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1029 и дел од к.п.бр.1076 во К.О. Трново, Општина Крива Паланка;
 26. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 611/2 и дел од к.п.бр.739/1 во К.О. Варовиште, Општина Крива Паланка;
 27. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 170 во К.О. Конопница , Општина Крива Паланка;

           Седницата ќе се одржи во  салата  за Совет на општина Крива Паланка .

 

      

                                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                             Изабела Павловска ,с.р.

Големина на фонт
Контраст