Дневен ред на 27-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 27-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 30.08.2019 година (петок) во 14,00 часот.

Д н е в е н   р е д:

Усвојување на записник од 26-та седница

 1. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка за 2018/2019 година;
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка за 2019/2020 година;
 3. Предлог – Решение за разрешување член на Училишниот одбор на ООУ „Јоаким Крчовски “ – Крива Паланка;
 4. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Јоаким Крчовски“– Крива Паланка за 2018/2019 година;
 5. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за 2019/2020 година;
 6. Предлог – Мислење за изведување на ученички екскурзии на ООУ „Јоаким Крчовскил“ – Крива Паланка за 2019-2020 година;
 7. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Илинден “– Крива Паланка за 2018/2019 година;
 8. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ООУ „Илинден“ – Крива Паланка за 2019/2020 година;
 9. Предлог – Мислење за изведување на ученички екскурзии на ООУ „Илинден“ – Крива Паланка за 2019/2020 година;
 10. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ОУД „Боро Менков“– Крива Паланка за 2018/2019 година;
 11. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ОУД „Боро Менков“ – Крива Паланка за 2019/2020 година;
 12. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ОУЈДГ „Детелинка“ – Крива Паланка за 2018/2019 година;
 13. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ОУЈДГ „Детелинка“ – Крива Паланка за 2019/2020 година;
 14. Предлог –Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување за 2020 година на ЈП Комуналец;
 15. Предлог –Одлука за давање согласност на измена  на годишниот план за вработување за 2020 година на ООУ Јоаким Крчовски;
 16. Советнички прашања

           Седницата ќе се одржи во салата  за совет на Општина Крива Паланка .

      

                                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                                    Претседател,
                                                                                       
      Изабела Павловска ,с.р.

Големина на фонт
Контраст