Покана за свечена седница на Советот на Општина Крива Паланка

По повод 8-ми Октомври – Денот на ослободувањето на Крива Паланка, претседателот на Советот на Општина Крива Паланка, с в и к у в а

СВЕЧЕНА  СЕДНИЦА

На Советот на Општина Крива Паланка за 8-ми Октомври 2018 година (понеделник) во 11,оо часот во големата сала на Општина Крива Паланка, со следниот

Д н е в е н   р е д:

  1. Обраќање на градоначалникот на Општина Крива Паланка – Борјанчо Мицевски по повод празникот 8-ми Октомври;
  2. Донесување на Одлука за доделување на Осмооктомвриска награда; и
  3. Доделулвање на Осмооктомвриска награда.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,

Изабела Павловска, с.р.

Големина на фонт
Контраст