Дневен ред на 6-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 6-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 28.12.2017 година (четврток) во 12,00 часот.

Дневн ред:

– Новогодишно обраќање на Градоначалникот –

     Усвојување на записник од 5-та седница

  1. Предлог-Одлука за избор на Командир на Полициска станица во Крива Паланка
  2. Предлог – Буџетски календар за планирање на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2018 година
  3. Предлог – Одлука за усвојување на Буџетот на Општина Крива Паланка  за  2018 година;
  4. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на Општината Крива Палaнка за 2018 година;
  5. Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2018година;
  6. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 973/2 и к.п бр.4772 во КО  Дурачка Река  Општина Крива Паланка; 
  7. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1066 и к.п.бр.6545 во КО Конопница Општина Крива Паланка;
  8. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.1226/4 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
  9. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1226/3 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка.

       

                                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                                               Претседател,
                                                                                   
                 Изабела Павловска ,с.р.

 

 

Големина на фонт
Контраст