Конкурс за доделување на стипендии за талентирани ученици-средношколци и талентирани студенти за учебната 2023/2024 година

Врз основа на член 61 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10, 8/14, 02/18, 03/19, 08/21, 01/23 и 05/23), а во врска со Одлуката на Совет на Општина Крива Паланка бр.09-3120/15 од  03.07.2023 година за доделување на Стипендии за подршка на млади таленти од Општина Крива Паланка, како и Правилникот за условите, критериумите и правилата за доделување на стипендии за подршка на млади таленти бр.09-2150/15 од 19.07.2021 година, Општина Крива Паланка објавува

КОНКУРС
За доделување на стипендии за талентирани ученици-средношколци и талентирани студенти кои учат и студираат во училиштата и факултетите во Република Северна Македонија во учебната/студиската 2023/2024 година

Потребни обрасци за ученици
Потребни обрасци за студенти

Големина на фонт
Контраст