Конкурс за доделување на стипендии за спортисти-ученици за учебната 2023/24

Врз основа на член 61 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10 и 8/14, 02/18, 03/19,  08/21, 01/23 и 05/23), а во врска со Одлуката на Совет на Општина Крива Паланка бр. 09-3120/11  од 03.07.2023 година за доделување на стипендии  на ученици-спортисти во индивидуални спортови и ученици спортисти во екипни спортови кои учат во  основните училиштa на подрачјето на општина  Крива Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија за учебната 2023/2024 година, општина Крива Паланка обавува

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СПОРТИСТИ ВО ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВИ И УЧЕНИЦИ СПОРТИСТИ ВО ЕКИПНИ СПОРТОВИ КОИ УЧАТ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Правилник за условите, критериумите и правилата за доделување на стипендии за спортисти – ученици од основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија

Пријава
Изјава за некористење на стипендија
Изјава за лични податоци

 

Големина на фонт
Контраст