Конкурс за доделување признание за најуспешен просветен работник во одделенска настава и најуспешен просветен работник во предметна настава во основно и средно образование на територијата на Општина Крива Паланка за учебна 2022/2023 година

Врз основа на член 61 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10, 12/10, 08/14, 02/18, 03/19, 08/21, 01/23 ), а во врска со Одлуката на Совет на Општина Крива Паланка бр.09-1111/43 од 28.02.2023 година За доделување на Признание за најуспешен просветен работник во одделенска настава и најуспешен просветен работник во предметна настава во основно и средно образование на територијата на Општина Крива Паланка, Општина Крива Паланка објавува

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПРИЗНАНИЕ ЗА НАЈУСПЕШЕН ПРОСВЕТЕН РАБОТНИК  ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА И НАЈУСПЕШЕН ПРОСВЕТЕН РАБОТНИК ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ВО ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Пријава за доделување на признание
Биографија на наставникот
Доставени документи
Изјава за лични податоци

Големина на фонт
Контраст