Јавен оглас бр.01/2023 за вработување на неопределено работно време на овластени службеници во областа на безбедноста во Територијалната Противпожарна единица Крива Паланка при Општина Крива Паланка

Врз основа на  член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), член 11 од Законот за пожарникарство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19) и член 22 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), и Правилникот за критериумите за селекција на кандидати за вработување во ТППЕ Крива Паланка бр.08-2758/1 од 12.09.2018 година,  Општина Крива Паланка со единствен матичен број 5992958, единствен даночен број 4015005104833, објавува

 ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2023
за вработување на неопределено работно време на овластени службеници во областа на безбедноста во Територијалната Противпожарна единица Крива Паланка при Општина Крива Паланка

Пријава за вработување по јавен оглас за вработување на неопределено работно време на овластени службеници во областа  на безбедноста во Територијалната Противпожарна единица Крива Паланка при Општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст