За секоj матурант запишан во учебната 2022/2023 година во СОУ „Ѓорче Петров“ во Крива Паланка по 3000 денари

Совет на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.01.2023 година донесе Одлука за доделување на еднократна парична помош на матуранти запишани во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка во учебната 2022/2023 година.

Еднократната парична помош е во износ од 3000 денари, а потребните документи за аплицирање се наведени во Барањето кое заедно со потребните документи треба да се достави до архивата на Општина Крива Паланка или електронски преку апликацијата мЗаедница.

Барање за доделување еднократна парична помош на матуранти запишани во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка во учебната 2022/2023 година

Сметки за уплата на административна такса

Големина на фонт
Контраст