Јавен оглас за вработување на помошно-техничко лице број 01/2023

Во врска со член 20-г од Закон за вработените во јавен сектор („Службен Весник на Република Македонија” бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), член 22 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија” број 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), член 2 од Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Општина Крива Паланка со единствен матичен број 5992958, единствен даночен број 4015005104833,објавува

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОМОШНО-ТЕХНИЧКО ЛИЦЕ БРОЈ 01/2023

За вработување на 1 (едно) помошно-техничко лице на неопределено време во Општина Крива Паланка за следното работно место:

  1. КВ Работник за одржување на објекти, ниво А4, шифра УПР 04 01 А04 001, во Одделение за правни и општи работи при Сектор за општи и правни работи, финансиски прашања и локален економски развој во Општина Крива Паланка 1 (еден) извршител.

Пријава за вработување по јавен оглас за засновање на работен однос на неопределено време за помошно технички лица

Големина на фонт
Контраст