Јавен повик за аплицирање на кандидати за волонтирање во Општина Крива Паланка

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), а во врска со член 6 став 1 алинеја 5 од Законот за волонтерството („Службен весник на Република Македонија” бр. 85/07, 161/08, 147/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19 и 103/21) и Програмата за волонтирање во Општина Крива Паланка бр.08-3613/1 од 15.09.2022 година, Општина Крива Паланка објавува:

 ЈАВЕН ПОВИК
За аплицирање на кандидати за волонтирање во Општина Крива Паланка

Исправка на Јавен повик за аплицирање на кандидати за волонтирање во Општина Крива Паланка

 

Големина на фонт
Контраст