Конкурс за доделување на стипендии за талентирани ученици-средношколци и талентирани студенти за учебната 2022/2023 година

Врз основа на член 61 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10, 8/2014, 02/18, 03/19, 08/21), а во врска со Одлуката на Совет на Општина Крива Паланка бр.09-2874/23 од  29.07.2022 година За доделување на Стипендии за подршка на млади таленти од Општина Крива Паланка, како и Правилникот за условите, критериумите и правилата за доделување на стипендии за подршка на млади таленти бр.09-2150/15 од 19.07.2021 година, Општина Крива Паланка објавува

КОНКУРС
За доделување на стипендии за талентирани ученици-средношколци и талентирани студенти кои учат и студираат во училиштата и факултетите во Република Северна Македонија во учебната/студиската 2022/2023година

Потребни обрасци за ученици
Потребни обрасци за студенти

Големина на фонт
Контраст