Конкурс за доделување на стипендии за спортисти-ученици за учебната 2022/23

Врз основа на член 61 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10 и 8/2014, 02/2018, 03/2019 и 08/2021), а во врска со Одлуката на Совет на Општина Крива Паланка бр. 09-2874/15  од 29.07.2022 година за доделување на стипендии  на ученици-спортисти во индивидуални спортови и ученици спортисти во екипни спортови кои учат во  основните училиштa на подрачјето на општина  Крива Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија за учебната 2022/2023 година, општина Крива Паланка обавува

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СПОРТИСТИ ВО ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВИ И УЧЕНИЦИ СПОРТИСТИ ВО ЕКИПНИ СПОРТОВИ КОИ УЧАТ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Правилник за условите, критериумите и правилата за доделување на стипендии за спортисти – ученици од основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија

Пријава за стипендирање на спортисти–ученици во основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија за учебната 2022/2023 година

Големина на фонт
Контраст