Јавен повик за изнајмување на продажен штанд на претходно утврдени локации и поставени монтажно – демонтажни објекти

ЈАВЕН ПОВИК

Општина Крива Паланка ги известува сите правни и физички лица кои се заинтересирани за изнајмување на продажен штанд на претходно утврдени локации и поставени монтажно – демонтажни објекти, поставени од страна на Општина Крива Паланка во центарот на градот (Градски Плоштад) на локација 25, 26, 41 и 42, за престојнио периодот во тековна 2022 година, дека можат да поднесат Барање до
Oпштината за одобрување на некоја од дефинираните локации во период од 5 дена, сметано од денот на објавување на Јавниот повик.

Сите заинтересирани баратели, потребно е да поднесат Барање до Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина при Општина Крива Паланка, по што ќе биде одреден временскиот период на изнајмување на штандот, по претходно платена административна такса за поднесување на барањето, како и утврдена и платена комунална такса за користење на јавни површини и надоместок за закуп на јавен простор/објект.

Корисникот на продажен штанд има обврска да ги плати режиските трошоци за електрична енергија за нормално функционирање на  бјектот, на начин кој ќе биде утврден во договорот за утврдување на условите за изнајмување и користење на продажен штанд, кој ќе биде склучен помеѓу Општината и корисникот. Доколку барањето се поднесува за изнајмување на продажен штанд за храна, во тој случај е потребно да се има во предвид Законот за безбедност на храната и да се постапува согласно на истиот.

Барателите можат да изнајмат продажен штанд за продажба на:
1. Храна
2. Крофни и палачинки
3. Кафе и пијалоци
4. Сувенири, ракотворби и детски играчки

Поставените монтажно – демонтажни објекти, кои ќе бидат изнајмени од страна на правни и физички лица, ќе имаат можност да бидат со работно време од 10:00 до 22:00 часот, секој ден во тековната 2022 година.

Одредувањето на локацијата со продажен штанд ќе се спроведе по принципот „Прв дојден, прв услужен“.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Оддление за урбанизам, сообраќај и
заштита на животната средина

Големина на фонт
Контраст